Skocz do zawartości
AGRObombula

czy ktoś w polsce uprawial już soję

Polecane posty

pstaszek    136

master20002

 

Jak najbardziej, jeśli możesz wysiej polifoske już teraz i o ile to możliwe wymieszaj z ziemią, co do wapnowania bezpośrednio przed siewem to nie mam doświadczenia, ale jeśli masz kwaśną glebę to wapnowanie jest konieczne najlepiej wapnem o wysokiej reaktywności (oczywiście należy uważać, aby nie prze wapnować zbyt duża koncentracja wapna w górnej warstwie gleby) soja nie znosi kwaśnych gleb, dlatego ph powinno być w granicach 6-6,5

 

Co do ceny soi to ci, co wam oferują dzisiaj jakąś cenę to niestety, ale niepoważni kontrahenci prawda jest taka jak przy skupie innych roślin, jeśli nie macie w umowie wyraźnie zapisanej ceny z określonymi warunkami parametrami, jakie powinna soja spełniać, aby uzyskać taka cenę to tak naprawdę w trakcie skupu może się okazać, że będziecie rozczarowani prawda jest taka ze cena będzie taka, jaka będzie obowiązywać w trakcie i po zbiorach soi 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pstaszek    136

Rozumiem, że po 360 euro, czyli na dzień dzisiejszy 1500zł za 1tonę musisz mieć tylko nadzieje, że ci po tyle kupią a może chodzi 360 dolarów, bo to by było bardziej realne, bo to jest cena giełdowa a nie euro tak jak napisał paweljrfarmer panie z AY chyba niewiedzą, w jakiej walucie podają cenę na giełdzie jak masz umowę spisana to jakie masz warunki co do jakości towaru czyli soi jaką będą odbierać (zanieczyszczenia, połówki, wilgotność itd.) 

Edytowano przez pstaszek

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl

tomaszek83    0

Witam

Mam zamiar zasiać 1ha soi na stanowisku po pszenżycie ( by jeszcze poplon owsa na kiszonkę )

W listopadzie pole było talerzowane i w tym stanie jest do dzis 

I co teraz, orka czy sam agregat talerzowy?

PK pod pług ?

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pajej    52

ptaszek śledzisz watek, a nie wiesz ze kilka stron wcześniej wkleiłem cała umowe... poszukam


Umowa kontraktacji

nr …/…/……..-…-……

zawarta w dniu………………201….r.  w Poznaniu

między:

 

firmą Hodowla Soi Agroyoumis Polska Sp. z O.o.,

z siedzibą w   Rudniku nad Sanem,  przy ul. Kordeckiego 20  , 37-420  Rudnik nad Sanem, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw KRS pod numerem 0000396445 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, nr NIP: 777-32-19-968, reprezentowaną przez Annę Stakheevą, działającą na podstawie pełnomocnictwa,zwaną dalej Kontraktującym,

a

…………………………………………………………………………

(nazwa firmy, przedsiębiorstwa, gospodarstwa)

 

 

………………………………………………………………..

(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

 

………………………………………………

(telefon, e-mail)

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

NIP lub PESEL (w przypadku rolników ryczałtowych dodatkowo nr dowodu osobistego)

 

Reprezentowaną przez …………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko)

 

 

działającego/ą na podstawie................................................................

(statut, pełnomocnictwo, upoważnienie itp.)

 

zwanego/ą dalej Producentem,

 o następującej treści

 

 

 

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

 

1. Przedmiotem umowy jest wytworzenie przez Producenta ziaren soi (dalej: Towar) na własnych lub dzierżawionych plantacjacho powierzchni minimum 10 ha.Tym samym nie ma prawa dalszej odsprzedaży materiału siewnego pozyskanego od Zamawiającego;

2. Producent oświadcza, że plantacja zostanie obsiana wyłącznie nasionami kwalifikowanymi, zakupionymi u Kontraktującego izobowiązuje się zachować dowód zakupu nasion do momentu sprzedaży uzyskanego Towaru.

3. W przypadku wystąpienia na plantacjach domieszek roślin soi, pochodzących z innej hodowli, Kontraktujący może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

§ 2

MATERIAŁ SIEWNY- płatności i inne warunki

1. Kontraktujący zapewni Producentowi kwalifikowany materiał siewny, któryProducent zakupi od Kontraktującego. Płatność za kwalifikowany materiał siewnyregulowana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Kontraktującego nie później niż w ciągu 7 dni od wystawienia faktury. Nabyte nasiona Producent transportuje na własny koszt dowłasnego magazynu.

2. Cena za tonę materiału siewnego poszczególnych odmian soi jest zawarta w ofercie aktualnej na dzień podpisania umowy.

3. Zasiew plantacjinasionami innymi niż zakupione u Kontraktującego upoważniaKontraktującego do odstąpienia od umowy.

§ 3

TOWAR- płatności

1. Odbiór towaru przez Kontraktującego nastąpi po wstępnym czyszczeniu zebranych nasion oraz zapakowaniu w worki typu big bagnie później niż do 28.02.2016 roku. Producent przekazuje akt zbioru i akt czyszczenia na adres: Kordeckiego 20 37-420 Rudnik nad Sanem lub drogą mailową: info@agroyoumis.pl.w ciągu14 dni od zbioru i po wyczyszczeniu.

2. Płatność regulowana jestw ciągu 30 dni  od załadunku Towaru na podstawie faktury VAT wystawionej przez Producenta w dniu załadunku Towaru. W przypadku rolników ryczałtowych fakturę VAT wystawia Kontraktujący.

3. Cena odbioru jest stała i wynosi 350 Euro/t.Przy rozliczeniu jest stosowany średni kurs Euro ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

 

 

§ 4

WARUNKI ODBIORU

1. W przypadku odbioru Towaru przez Kontraktującego z magazynu Producenta za masę towaru przyjmuje się masę stwierdzoną po załadunku na środek transportu w obecności przedstawiciela Kontraktującego na wadze dopuszczonej do rozliczeń handlowych (o ile strony nie ustalą inaczej w obecności Spedytora), potwierdzoną na dowodzie wydania Towaru. Masa w miejscu załadunku jest wiążąca i taka tylko może zostać zafakturowana.

2. W przypadku dostawy Towaru przez Producenta do magazynu Kontraktującego, za masę Towaru przyjmuję się masę stwierdzoną u Kontraktującego, na wadze dopuszczonej do rozliczeń handlowych, w obecności przedstawicielaProducenta (o ile strony nie ustalą inaczej w obecności Spedytora)potwierdzoną na dowodzie przyjęcia i tylko taka może być zafakturowana.

 

§ 5

OPAKOWANIE

 

1. Możliwe jest następujące opakowanie:

- w big-bagach od 500 kg do 1000 kg netto.

2. Towar powinien być owinięty folią, ułożony na europaletach.

§ 6

TOWAR- wymagania

1.       Towar podlegający kontraktacji i dostarczany do punktu skupu Kontraktującego powinien odpowiadać następującym parametrom:

a)      wilgotność –max. 15%

B)      zawartość zanieczyszczeń ogółem–0,5-1 %.

 

2. W przypadku dostaw soi o parametrach odbiegających od podanych w § 3 pkt a) kontraktujący zastosuje potrącenia:

- za każdy rozpoczęty 1% wilgotności powyżej 15% potrąca się 13 zł z każdej tony.

- jeżeli zanieczyszczenia ogółem będą wyższe niż 1%, cena na Umowie zostanie obniżona o 0,1% za każde rozpoczęte 0,1% zanieczyszczeń powyżej wartości bazowej.

3. Ocena dostarczonych nasion zostanie ustalona laboratoryjnie przez punkt skupu Kontraktującego, na podstawie prób pobranych w trakcie odbioru towaru od Producenta.

 

4. W razie sporu co do jakości nasion, wtórnik próby powinien być przesłany przez Producenta do właściwego terytorialnie laboratorium rozjemczego WIJHARS do analizy, której wynik jest ostateczny i obowiązuje obie strony. Koszt wykonania analizy ponosi strona przegrywająca spór.

 

 

§ 7

DOSTAWA

1. TransportTowaru do magazynów Kontraktującego odbywa się na koszt Kontraktującego.

§ 8

NALICZANIE KAR

1. Za niewykonanie lub nienależyte wywiązanie się zumowy strony ustalają odpowiedzialność według następujących zasad:

- za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru Producent zapłaciKontraktującemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości danego Towaru określonej na podstawie § 3 pkt 3, za każde 1000 kg Towaru;

- za brak dostawy Towaru Producent zapłaci Kontraktującemu karę umownąw wysokości 500 euro netto za każde 1000 kg Towaru;

- za nieuzasadnioną odmowę przyjęcia Towaru Kontraktujący zapłaciProducentowi karę umowną w wysokości 0,1 % wartości danego Towaru  określonej na podstawie § 3 pkt 3, za każde 1000 kg Towaru;

2. Producent nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli niewykonanie lubnienależyte wywiązanie się zumowy jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi onodpowiedzialności.

3. O niemożliwości dostarczenia Towaru w terminie umownym, z przyczyn niezależnych od niego, Producent jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Kontraktującego w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te okoliczności.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Ubezpieczenie upraw zakontraktowanego Towaru należy do obowiązkówProducenta.

2.Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie przy obopólnej zgodzie Stron, w formie pisemnych aneksów lub dodatkowych porozumień, pod rygorem ich nieważności.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i obowiązuje do dnia ostatecznego jej rozliczenia.

4. Jednostronne rozwiązanie umowy jest niedopuszczalne.

5. Niniejsza Umowa przesłana drogą elektroniczną (e-mail) otrzymuje status obowiązującej i ważnej do momentu otrzymania oryginału Umowy. Przesłanie Umowy drogą elektroniczną nie zwalnia Stron od obowiązku niezwłocznego dostarczenia umowy w oryginale.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla każdej ze stron. Wszystkie egzemplarze Umowy mają taką samą moc prawną.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy mające wpływ na uregulowanie wzajemnych stron Umowy.

8. Wszelkie spory, jakie wynikną z niniejszej umowy, Strony zobowiązują się, o ile to możliwe,  rozstrzygać na drodze polubownej. W przeciwnym wypadku, Sądem właściwym dla rozpatrywania niniejszych sporów będzie Sąd Okręgowy w Poznaniu. Przedmiotem sporu mogą być także w uzasadnionych okolicznościach zdarzenia zaistniałe lub stwierdzone po wygaśnięciu umowy.

9. W przypadku wystąpienia siły wyższej,Strony zwolnione są z wykonania niniejszej umowy w całości lub części, przy czym zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sile wyższej i stopniu oraz zakresie szkody, jak również przedłożenia stosownych dokumentów urzędowych poświadczających zaistnienie siły wyższej.

10. W razie sprzedaży, wydzierżawienia lub przekazania całości lub części gospodarstwa rolnego, prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przechodzą na następcę prawnego po uprzednim podpisaniu przez zainteresowane strony stosownych dokumentów.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . KontraktującyProducent 

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pstaszek    136

Nie chcę się czepiać, ale to raczej wzór umowy a nie twoja umowa widziałem ja i nie tylko ty ja wstawiłeś bodajże o ile mnie pamięć nie myli to KRISS75 też ja tu wstawił, ale mniejsza z tym tutaj w tej umowie w punkcie

 

(1. Przedmiotem umowy jest wytworzenie przez Producenta ziaren soi (dalej: Towar) na własnych lub dzierżawionych plantacjacho powierzchni minimum 10 ha.Tym samym nie ma prawa dalszej odsprzedaży materiału siewnego pozyskanego od Zamawiającego;)

 

Pozostałe punkty też wskazują ze chodzi o soję nasienną

 

(2. Producent oświadcza, że plantacja zostanie obsiana wyłącznie nasionami kwalifikowanymi, zakupionymi u Kontraktującego izobowiązuje się zachować dowód zakupu nasion do momentu sprzedaży uzyskanego Towaru.

3. W przypadku wystąpienia na plantacjach domieszek roślin soi, pochodzących z innej hodowli, Kontraktujący może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.)

 

Bo czemu w soi towarowej nie może być nasion soi innego producenta przecież mogę w swoim gospodarstwie uprawiać soje od kilku producentów a wiec jest możliwość ze w czasie siewu czy zbioru dojdzie do pomieszania kilku odmian choćby z tego powodu ze nikt nie będzie czyścił kombajnu wyjeżdżając z jednej odmiany od jednego producenta a wjeżdżając do drugiej, bo w soi towarowej nie mato znaczenia, co innego gdyby chodziło o nasiona genetycznie modyfikowane 

 

Podobno to miała być umowa na soje towarową a nic tu na ten temat nie napisano a raczej w powyższych punktach sugeruje się ze to materiał siewny może źle interpretuję tą umowę, ale dla mnie jest niejasna a jeśli to umowa na materiał siewny to te 350E to żadna rewelacja w każdym bądź razie ja tej umowy nie podpisywałem wiec nie moja sprawa a jak ty ją podpisałeś to dobrze by było się zorientować, co jest przedmiotem tej umowy, bo na pewno nie soja towarowa

 

tomaszek83

Jeśli masz zamiar orać to jak najszybciej i nie za głęboko ziemia jeszcze będzie miała czas się odleżeć nawozy możesz dać pod skibę a jeśli pole masz czyste do agregat talerzowy wystarczy na pewno mniej przesuszy glebę niż pług

Edytowano przez pstaszek

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jasjas    0

Ulman jeśli Czesi go stosują to raczej problemów z nim nie powinno być ja osobiście nie stosowałem i raczej nie będę w tym roku stosował soja jest na razie czysta

 

Pandanus Nie wykluczam żadnej opcji tak, że tej, że w zeszłym roku jak pryskałem to mustang też musiał się zakładać w tych samych miejscach, ponieważ ścieżki zawsze są w tych samych miejscach, ale tak idąc tym tropem dzwoniłem do kolegi, któremu siałem na próbę soję i zapytałem, czym on pryskał swoja pszenicę, bo przed grochem miał na tym polu pszenicę i okazało się, że on też stosował mustang forte w dawce 1L 1ha jedynie nie stosował axial i grodyl a te zdjęcia, które wcześniej zamieściłem z jego soi wskazują wyraźnie, że u niego soja nie jest uszkodzona ani z grochem Nie było problemów a umie na Każdym polu były uszkodzenia, więc moim zdaniem umie to raczej sencor, ale tak jak mówię najlepiej było by zbadać tą soję w laboratorium, ale nie chce sobie dodatkowych problemów tworzyć, więc pozostanę na tym, co przypuszczam a jeszcze tylko powiem, że, co roku pryskam mustangiem a w zeszłym roku na soi nie było żadnych objawów toksyczności jedyna różnica była taka, że w zeszłym roku soje pryskałem afalonem 1,2L na 1ha, więc jak sami widzicie najbardziej prawdopodobna opcja to sencor ja go w przyszłym roku nie zastosuje, więc będę wiedział na 100% czy to wina sencor Czy mustang, bo w tym roku Też pryskałem w Pszenicy mustangiem axialem i grodylem jak takie objawy wystąpią w przyszłym roku to wtedy będę wiedział, że to nie sencor a mustang tak załatwił soję w krótce nowe zdjęcia mojej soi zaczyna się regenerować, więc coś z tego jeszcze będzie dzisiaj popadał deszcz, więc powinna ruszyć z kopyta

 

 

Pokazały się brodawki nie na wszystkich roślinach a na tych, które maja brodawki to mniej więcej tyle ich jest, co na zdjęciu poniżej i po przecięciu są różowe w niedziele sprawdzę jeszcze raz i zobaczę czy przybędzie tych brodawek jak nie to trzeba będzie azot zastosować

 

Kolego pstaszek, czy w tym roku równieź Kolega sieje soje na polach gdzie przedplon był opryskany mustangiem forte?

Kolega pisał, że u znajomego na grochu nie było widać objawów fitotoksyczności mustangu forte stosowanego na przedplon. Czy groch u znajomego był w dobrej kondycji aż do zbioru? Czy znajomy zbierał słomę pochodzącą z roślin opryskanych Mustangiem Forte czy też przyorał?

 

Sam się zastanawiałem czy siać soję czy groch, wybrałem jednak groch, ale na polu gdzie mam go siać, wcześniej był stosowany na pszenicę ozimą mustang forte. Dlatego tyle pytań o doświadczenia znajomego kolegi który uprawiał groch :-)

 

A jakie są Wasze doświadczenia?

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pstaszek    136

Owszem ja znów będę siał po mustangu i bez orki słoma też nie była zebrana raczej nie chciałbym zmieniać technologii chcę uprawiać soje w tej technologii, czyli bez orki jedynie rozważam zakup głębosza i ewentualną uprawę międzyrzędzi a co do kolegi, co siał groch to on tradycyjnie wykonuje orkę i zbiera słomę z pola groch do końca był zdrowy bez objawów fitotoksyczności, ale zastanawia się nad siewem, ponieważ jeszcze nie sprzedał grochu a niema go, czym skarmić, więc nie wiem czy w ogóle będzie jakieś strączki siać

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
KRISS75    39

Owszem ja znów będę siał po mustangu i bez orki słoma też nie była zebrana raczej nie chciałbym zmieniać technologii chcę uprawiać soje w tej technologii, czyli bez orki jedynie rozważam zakup głębosza i ewentualną uprawę międzyrzędzi a co do kolegi, co siał groch to on tradycyjnie wykonuje orkę i zbiera słomę z pola groch do końca był zdrowy bez objawów fitotoksyczności, ale zastanawia się nad siewem, ponieważ jeszcze nie sprzedał grochu a niema go, czym skarmić, więc nie wiem czy w ogóle będzie jakieś strączki siać

 

Jak kolega sieje po mustangu to ja chyba też zaryzykuję.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pstaszek    136

jasjas

 

Ciekawy artykuł i cos w tym jest zdjęcie trochę kiepskie, ale objawy podobne do tych, które umie były

Z tego, co tu piszą to jest realne zagrożenie tymi substancjami dla soi cytat z poniższego artykułu:

 

"Rośliny dwuliścienne są bardziej wrażliwe na 
działanie syntetycznych auksyn niż jednoliścienne. Niektóre gatunki wykazują objawy 
uszkodzeń nawet na niewielkie ilości tego herbicydu. Na przykład dikamba powoduje objawy 
uszkodzeń na soi już w ilości 0,01% zalecanej dawki, a 0,001% zalecanej dawki 2,4-D w 
postaci estru butylowego jest wystarczająca, aby spowodować uszkodzenia roślin pomidora."
 

 

http://www.ior.poznan.pl/plik,586,1101,praczyk-szkolenie-pw-27-28-09-2011-referat-pdf.pdf?adm

 

Ale i tak będę siał soja już kupiona, więc w tym roku się upewnię, co do szkodliwości Mustang forte

Edytowano przez pstaszek

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jasjas    0

 

Ale i tak będę siał soja już kupiona, więc w tym roku się upewnię, co do szkodliwości Mustang forte

 

Z tego co czytałem masz już spore doświadczenie w uprawie soi, czy tylko w zeszłym roku obserwowałeś uszkodzenia soi? Czy te uszkodzenia były znaczące tylko na uwrociach? Ile lat siejesz już soje po mustangu forte?

 

Sorki za tyle pytań ale sprawa mnie mocno interesuje :-)

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
czajkamar    0

Po zeszłorocznym doświadczeniu z soją stwierdzam że uprawa jest bez sensu. Plon 2T/ha jest poniżej poniesionych kosztów, bardziej opłacalna jest uprawa łubinu wąskolistnego na polu obok plon 3T/ha

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pstaszek    136

jasjas

 

W tym roku będzie 3 raz jak sieje soje mustang stosuje, co roku, ale dopiero w zeszłym miałem takie problemy w pierwszym w ogóle ich nie było może to też sprawa odmiany w pierwszym roku była Anushka, ale tego nie wiem, dlatego w tym roku zobaczę czy będzie tak samo jak w zeszłym roku objawy były nie tylko na uwrociach występowały też na całym areale i raczej placami niż pasowo, co było by dziwne, jeśli miałoby to być od mustang forte, co ważne te objawy występowały prawie w całym okresie wegetacji a nie tylko przy wschodach soi no, ale tak jak Mówię, jeśli te objawy się powtórzą w tym roku to będę zmuszony zrezygnować z mustang forte

 

czajkamar

 

To faktycznie niema sensu siać soi jak masz taki plon łubinu umie łubin wąskolistny plonował na poziomie 2-2,5t z 1ha siałem go zanim soje zacząłem siać jak płacili mi po 1500-1600zł za 1 t to go siałem, ale jak zeszli na 1000-1200zł za 1t to przestałem siać i zacząłem eksperymentować z soją zobaczę, co z tego wyjdzie jak osiągnę średni plon 2,5t z 1ha to będę zadowolony

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pajej    52

Nie chcę się czepiać, ale to raczej wzór umowy a nie twoja umowa widziałem ja i nie tylko ty ja wstawiłeś bodajże o ile mnie pamięć nie myli to KRISS75 też ja tu wstawił, ale mniejsza z tym tutaj w tej umowie w punkcie

 

(1. Przedmiotem umowy jest wytworzenie przez Producenta ziaren soi (dalej: Towar) na własnych lub dzierżawionych plantacjacho powierzchni minimum 10 ha.Tym samym nie ma prawa dalszej odsprzedaży materiału siewnego pozyskanego od Zamawiającego;)

 

Pozostałe punkty też wskazują ze chodzi o soję nasienną

 

(2. Producent oświadcza, że plantacja zostanie obsiana wyłącznie nasionami kwalifikowanymi, zakupionymi u Kontraktującego izobowiązuje się zachować dowód zakupu nasion do momentu sprzedaży uzyskanego Towaru.

3. W przypadku wystąpienia na plantacjach domieszek roślin soi, pochodzących z innej hodowli, Kontraktujący może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.)

 

Bo czemu w soi towarowej nie może być nasion soi innego producenta przecież mogę w swoim gospodarstwie uprawiać soje od kilku producentów a wiec jest możliwość ze w czasie siewu czy zbioru dojdzie do pomieszania kilku odmian choćby z tego powodu ze nikt nie będzie czyścił kombajnu wyjeżdżając z jednej odmiany od jednego producenta a wjeżdżając do drugiej, bo w soi towarowej nie mato znaczenia, co innego gdyby chodziło o nasiona genetycznie modyfikowane 

 

Podobno to miała być umowa na soje towarową a nic tu na ten temat nie napisano a raczej w powyższych punktach sugeruje się ze to materiał siewny może źle interpretuję tą umowę, ale dla mnie jest niejasna a jeśli to umowa na materiał siewny to te 350E to żadna rewelacja w każdym bądź razie ja tej umowy nie podpisywałem wiec nie moja sprawa a jak ty ją podpisałeś to dobrze by było się zorientować, co jest przedmiotem tej umowy, bo na pewno nie soja towarowa

 

tomaszek83

Jeśli masz zamiar orać to jak najszybciej i nie za głęboko ziemia jeszcze będzie miała czas się odleżeć nawozy możesz dać pod skibę a jeśli pole masz czyste do agregat talerzowy wystarczy na pewno mniej przesuszy glebę niż pług

Cały czas było mówione ze to jest umowa na towarowa, bo na nasienna to materiał siewny duzo drozszy itd. a dlaczego ma to bys soja tylko i wyłacznie od AY sprawa jasna oni kontraktuja zeby mieć zbyt na swoje nasiona a jak ty im bedziesz chciał wcisnąć inna odmiane to z tego kozysci nie beda mieli

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pstaszek    136

Pajej

Ok nie mam zamiaru cię przekonywać, bo przecież nikt niema zamiaru wciskać nikomu innych nasion przeczytaj te 3 punkty ze zrozumieniem a zrozumiesz, że ta umowa jest niekorzystna zanieczyszczenia jak na soje towarowa też nieciekawe wysoki próg, ( pokaz mi punkt w tej umowie, który by świadczył o tym, że to soja towarowa ja takiego nie znalazłem a ze o tym jest mowa to ja wiem tylko w umowie zapomnieli o tym wspomnieć a co do tego, że nasiona by były droższe to wcale nie prawda jak AY proponował mi siew nasiennej to oferował nasiona w cenie zwykłych, ale to tak na Marginesie), ale tak jak pisałem nie ja ją podpisywałem a co do ceny to tak jak pisałem będzie taka, jaka będzie obowiązywać w okresie skupu wiec dyskusja na ten temat jest na dzisiaj raczej wirtualna pożyjemy zobaczymy czy dostaniesz tyle ile się spodziewasz w każdym bądź razie przy tej cenie AY nic by nie zarobiła gdyby to na paszę miało iść, dlatego wymogi są, co Do Czystości odmianowej, bo tylko jak sprzedają to, jako nasienną to mogą na tym zarobić, ale to tylko moje rozważania, bo kto AY zabroni dokładać do interesu nieprawdaż

Edytowano przez pstaszek

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pajej    52

tak jak pisałes pożyjemy zobaczymy, kto nie ryzykuje ten w kozie nie siedzi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pstaszek    136

Powodzenia.

 

Najważniejsze teraz jest przygotowanie pola pod siew wiec tym się teraz będę przejmował 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
master20002    157

Pstaszek, pytałem Cię ostatnio o danie kredy pod soję. Plany się zmieniły bo cena kredy w bigbagu czy workach jest powalająca, a całej wanny nie zużyję teraz. Nie chcę żeby to co mi zostanie gdzies mi odpłynęło. I teraz pytanie, czy zamiast tej kredy mogłbym rozrzucić załóżmy węglan w dawce ok 3-4 tony? Frakcja tego nawozu to 0-0,2 mm. Czy może to bardziej zaszkodzi niż pomoże?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
KRISS75    39

Według mnie zaszkodzić nie powinno a najszybciej działającym jest Nordcalk standard.Jakie masz ph?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pstaszek    136

3-4tony!? A jak masz zamiar to wymieszać z glebą niema już na to czasu wydaje mi się, że 500kg kredy na 1ha było by lepszym rozwiązaniem, ale to tylko moje zdanie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jasiu12347    0

Witam,

Czy ktoś z Was miał styczność z Odmianą soi ; PROTINA? hodowla RAGT?\

Top Farms Agro ma taką w ofercie wyprodukowaną w Polsce niby mega dostosowana do Polskich warunków, cena cos z 165 netto za jednostke.

Nie moge wkleic zdjecia ulotki, ale jest tak: Plon 113%, Bialko 41%, tłuszcz 23,20 % s.m., wzcesnosc 000, srednia wysokosc, wysoka odp. na wyleganie i bardzo dobre równomierne dojrzewanie.

 

Co Wy o tym sądzicie?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pstaszek    136

Cena na pewno interesująca, ale ja osobiście pierwszy raz słyszę o tej odmianie, co nie znaczy, że nie warto ją wypróbować podobna sytuacja jest z wszystkimi odmianami musimy je sami sprawdzić żeby wiedzieć, co u nas na naszych polach będzie się sprawdzało ja bym zaryzykował

 

Poniżej kontakt z firmą i charakterystyka odmiany

 

Dodałem nowy link poprzedni nie działał

 

http://www.ragtsemences.com/rs/sitefiliale/index.php?Language=pl

 

 

 

 

Edytowano przez pstaszek

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
master20002    157

3-4tony!? A jak masz zamiar to wymieszać z glebą niema już na to czasu wydaje mi się, że 500kg kredy na 1ha było by lepszym rozwiązaniem, ale to tylko moje zdanie.

 

 

Kultywatorem albo agregatem zaraz po siewie. Akurat by sobie podziałało te kilka tygodni. Badania robiłem 2 lata temu to wtedy wyszło Ph coś ponad 5 i posiałem 600 kg kredy granulowanej. Od tamtej pory nie wapnowałem, a na działce był rzepak a później pszenica. Więcej kredy granulowanej nie będę kupował bo ona poprawia tylko "ph" w kieszeni.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pstaszek    136

Jasna sprawa wiadomo, że najtaniej to na jesień się odkwasza, ale ja bym nie dał więcej niż 1,5tony oczywiście nic nie wiem na temat tego wapna, które masz zamiar stosować, ale gdybyś dał 3-4t to raczej z całą warstwą orną tego nie wymieszasz, czyli zbyt duża koncentracja wapna w warstwie około 10-12cm daj mniej a jesienią pod następną soję przygotuj pole jak należy, czyli zwapnuj pod przyszłą soję jesienią

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez agrofoto    
    
    
    
   Szanowni Państwo,
    
   proponujemy niecodzienny sposób zdobywania wiedzy. Portal AgroFoto.pl wspólnie z firmą BASF zaprasza na pierwszą w polskim Internecie rolniczym wirtualną prezentację na żywo dostępną on-line. Ty zasiądziesz wygodnie z kawą bądź herbatą przed swoim komputerem a informacje, wiedza i praktyczne wskazówki przyjdą same wprost do Ciebie. Teraz wystarczy tylko wejść na stronę
    
   https://agrofoto.cli...k_skracac_zboza
    
   i wziąć udział w prezentacji na temat prawidłowego stosowania regulatorów wzrostu w zbożach. Pytanie "czy skracać zboża?" jest z pozoru proste. Dziś wszyscy raczej odpowiadamy, TAK. Zrobić jeden zabieg, czy dwa i od czego to zależy? Tu odpowiedź już nie jest tak oczywista. Stosowanie regulatorów wzrostu jest tylko jednym z elementów całej technologii, czy można skracać lepiej? Pewnie tak, każdy ma swoje wypracowane metody, czy można je poprawić? Z całą pewnością dowiedzą się Państwo czegoś ciekawego, co pozwoli skracać lepiej. Będą pytania, my odpowiemy.
    
   21 lutego o godzinie 19 wejdź do „pokoju konferencyjnego” AgroFoto.pl i bądź z nami.
    
   https://agrofoto.cli...k_skracac_zboza
    
   Do zobaczenia i usłyszenia*!
    
   Zespół AgroFoto.pl & BASF
    
   *Pamiętaj, aby sprawdzić czy działa Ci dźwięk w komputerze
    
   Co potrzebuję, żeby przystąpić do prezentacji online?
    
   W prezentacji można uczestniczyć podłączając się z dowolnego miejsca z dostępem szerokopasmowym do Internetu.
    
   Aby w pełni uczestniczyć w szkoleniu potrzebujesz:
   - przeglądarkę internetową z zainstalowanym Flash Playerem 10 (lub wyższym),
   - słuchawki lub głośniki, aby słyszeć naszego prezentera,
   - dostęp do Internetu (minimalna przepustowość łącza 512Kb/s).
    
   Połączenie z prezentacją odbywa się przez przeglądarkę internetową za pomocą platformy ClickWebinar, która działa poprawnie z popularnymi przeglądarkami takimi jak MSIE, Firefox, Chrome z zainstalowanym Flash Playerem 10 (lub wyższym).
    
   Jeżeli łączysz się z urządzenia mobilnego ściągnij aplikację dla iPada, iPhone, Androida i BlackBerry.
    
   Uwaga! Podczas pierwszego podłączania możesz przetestować swoje połączenie (aplikacja sprawdza czy użytkownik ma zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty do prawidłowego działania).
    
   Szczegółowe informacje, w przypadku wystąpienia problemów z połączeniem znajdziesz - TUTAJ.
    
   Zapis prezentacji prowadzonej przez eksperta z firmy BASF- Pana Mariusza Michalskiego:
    
   http://www.youtube.com/watch?v=oYdMc5qWlvE
    
   http://www.youtube.com/watch?v=vblDFu8RTgQ
    
   http://www.youtube.com/watch?v=-Dro5xrxep4
    
   http://www.youtube.com/watch?v=zZe01iFrdQU
  • Przez Darkos
   Witam. Jestem w trakcie pisania pracy dyplomowej pt. "Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na rolnictwo w Polsce". W związku z tym bardzo proszę o wypełnienie ankiety. Informacje z niej uzyskane bardzo mi pomogą. Ankieta jest anonimowa. Jeśli ktoś będzie ją wypełniał w czyimś imieniu, np. taty lub mamy to proszę pamiętać, aby wstawiać ich dane tj. wiek, wykształcenie itp. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety. Jeśli ktoś miałby możliwość to prosiłbym o przesyłanie ankiety do znajomych. Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1cSBTEl2wGzj-AvKmHrnjmGD7KYtKSNR4044wSnJ6jKc/viewform
  • Przez kozik91
   Ostatnio przeczytałem o cenach zbóż, i to jak wyglądamy na tle innych krajów UE.
   Powiem, że nie wyglądamy najgorzej do porównania za tonę pszenicy mamy 180 Euro a Niemcy mają 172, Słowacja 147 Euro za tonę, natomiast Wielka Brytania ma 266euro za tone. Nie mamy największych stawek ale też nie najmniejsze. Jak Wy oceniacie ten poziom?
  • Przez 3Perkins
   Witam wszystkich Agrofotowiczów jak w tytule chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z Was może zawierał taka umowę z AgroYoumis na reprodukcje nasion soi, a jeśli ktoś zawierał to jak wyglądało postępowanie po zawarciu umowy firmy i czy firma wywiązała się z danej umowy??
   Zamierzam zawrzeć taką umowę z AY i zapytac o wasze opinie na temat AgroYoumis
  • Przez michal_gabriel
   Witam, 
   Kto z was uprawiał soje w 2015 ? Jak się udała przy panującej suszy? Jaką mieliście odmianę ? Gdzie kupujecie materiał siewny ?
×