Dobre wyniki finansowe Corteva za trzeci kwartał 2021

 

C

orteva, Inc. (NYSE: CTVA) (“Corteva” lub “Spółka”) ogłosiła wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 roku, zakończony 30 września 2021 roku oraz za pierwsze 9 miesięcy 2021 roku.

 

Podsumowanie wyników za III kwartał 2021

image.png

Podsumowanie wyników za pierwsze 9 miesięcy 2021 r.

image.png

Podsumowanie III kwartału 2021 

•   Sprzedaż netto w III kwartale 2021 r. wzrosła o 27% w porównaniu do poprzedniego roku, głównie dzięki wynikom w Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej2. Sprzedaż organiczna1 wzrosła w tym okresie o 24%, napędzana zwiększeniem wolumenu sprzedaży, wzrostami cen, wprowadzaniem nowych technologii oraz dobrymi wynikami na skalę globalną.

•   Sprzedaż netto w segmencie ochrony roślin wzrosła o 22% w III kwartale 2021 r. Sprzedaż organiczna 1 w tym segmencie wzrosła w tym okresie o 19%. We wszystkich regionach odnotowano wzrost sprzedaży w tym segmencie. Sprzedaż nowych produktów, zwłaszcza insektycydu IsoclastTM , napędzał wzrost wolumenu sprzedaży. Wzrosty cen były wynikiem konsekwentnego realizowania polityki cenowej.

•    Sprzedaż nasion wzrosła o 41%, a sprzedaż organiczna o 37%, w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku. Zwiększenie wolumenu sprzedaży nastąpiło w wielu miejscach, ze szczególnymi wzrostami w Ameryce Północnej. Globalnie ceny wzrosły o 19%, dzięki dobrej pozycji w Ameryce Łacińskiej i mniejszemu zapotrzebowaniu na nasiona na powtórny siew kukurydzy w Ameryce Północnej.

•    W III kwartale 2021 roku dochód z działalności kontynuowanej i zysk na akcję według standardów GAAP wyniosły odpowiednio 36 milionów USD i 0,05 USD na akcję.

•    Dzięki wzrostowi wolumenu sprzedaży oraz konsekwentnej realizacji polityki cenowej w obu segmentach, wynik operacyjny EBITDA1 podniesiono o 72% w porównaniu do roku poprzedniego.

•    Spółka kontynuowała zwiększanie produktywności w trzecim kwartale, co umożliwiło częściowe zrekompensowanie wpływu wzrostu kosztów surowców, inflacji oraz innych zawirowań na rynku.

•   Spółka podtrzymuje wcześniejszą prognozę wyniku EBITDA1,3, czyli 2,5 – 2,6 mld USD. Corteva zwiększa prognozę sprzedaży do 15,5 mld USD, a także prognozę zysku operacyjnego na akcję1 do poziomu 2,05 – 2,15 USD za akcję.  

Podsumowanie trzech kwartałów 2021 

W ciągu pierwszych 9 miesięcy roku (tj. do 30 września 2021 roku), sprzedaż netto wzrosła o 11% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Sprzedaż organiczna1 wzrosła o 9%. Sprzedaż wzrosła we wszystkich regionach, również w ujęciu organicznym1, z dwucyfrowymi wzrostami w ujęciu organicznym1 w Ameryce Łacińskiej.

Wolumen sprzedaży wzrósł o 6% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wzrosty osiągnięto przede wszystkim dzięki penetracji rynku nowymi technologiami. Sprzedaż nowych środków ochrony roślin pozwoliła osiągnąć dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w segmencie, ze wzrostem w ujęciu organicznym1 na poziomie 13%.

Sprzedaż netto w segmencie nasion wzrosła o 8% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, przede wszystkim dzięki wzrostowi powierzchni nasadzeń w Ameryce Północnej2 oraz wzrostowi udziału na rynku w Brazylii – w wyniku drugiego zbioru kukurydzy w sezonie (Safrinha).

Ceny wzrosły o 3% w porównaniu do roku poprzedniego, wzrosty dotyczą obu segmentów i wszystkich regionów i są konsekwencją globalnej realizacji strategii price-for-value, a częściowo odzwierciedlają wyższe koszty surowców i logistyczne.

Dochód z działalności kontynuowanej wg standardów GAAP (po opodatkowaniu) wyniósł w opisywanym okresie 1,7 mld USD. Wynik operacyjny EBITDA1 w tym okresie wyniósł 2,31 mld USD, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu do roku poprzedniego.

image.png

image.png

Segment Ochrony Roślin: podsumowanie

Sprzedaż netto w segmencie Ochrony Roślin w III kwartale 2021 roku wyniosła około 1,6 mld USD. Dla porównania, sprzedaż w III kwartale 2020 roku wyniosła ok. 1,3 mld USD. Na wzrost złożyły się: 16% wzrost wolumenu sprzedaży, 3% wzrost cen, 3% korzystny kurs walut.

Wzrost wolumenu sprzedaży był spowodowany rosnącą penetracją rynku przez nowe produkty, w tym insektycyd IsoclastTM oraz herbicydy ArylexTM, a także silnym popytem ze strony konsumentów w Ameryce Łacińskiej w połączeniu z przyspieszonym startem sezonu. Te dwa ostatnie czynniki złożyły się sprzedaż netto na poziomie około 100 mln USD – to „przesuwa” sprzedaż o tej wartości z IV kwartału.

Ten wzrost wolumenu został częściowo skompensowany kwotą 70 mln USD będącą efektem decyzji Spółki o wycofaniu wybranych nisko marżowych produktów.

Wzrosty cen dotyczą przede wszystkim Ameryki Łacińskiej. Korzystny kurs walut dotyczy przede wszystkim reala brazylijskiego.

Wynik operacyjny EBITDA dla segmentu wyniósł w III kwartale 2021 roku 206 mln USD, co oznacza wzrost o 58% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku. Wzrost wolumenu sprzedaży dzięki nowym produktom, dobre strategie, zwiększanie produktywności i realizacja polityki cenowej więcej niż zrównoważyły efekty wyższych kosztów (w tym kosztów surowców i kosztów administracyjnych).

image.png

Przez pierwsze 9 miesięcy 2021 roku sprzedaż netto w segmencie Ochrony Roślin wyniosła około 5,2 mld USD. Dla porównania, sprzedaż netto w analogicznym okresie 2020 roku wyniosła 4,5 mld USD. Na wzrost złożyły się: 9% wzrost wolumenu sprzedaży, 4% wzrosty cen, 3% korzystny kurs walut, częściowo skompensowane 1% negatywny wpływ portfolio.

Wzrost wolumenu sprzedaży był spowodowany rosnącą penetracją rynku nowymi produktami, w tym insektycyd IsoclastTM oraz herbicydy ArylexTM. Wzrosty zostały częściowo skompensowane kwotą ok. 200 mln USD będącą efektem decyzji Spółki o wycofaniu wybranych nisko marżowych produktów.

Wzrosty cen były napędzane głównie zyskami w Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej, a częściowo powodowane wyższymi kosztami surowców i logistyki. Korzystny kurs walut dotyczy przede wszystkim euro. Wpływ portfolio to przede wszystkim zbycia udziałów z poprzedniego roku w regionie Azji i Pacyfiku.

W opisywanym okresie wynik operacyjny EBITDA dla segmentu wyniósł 897 mln USD, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2020.

Penetracja rynku dzięki nowym produktom, dobre strategie, zwiększanie produktywności i realizacja polityki cenowej więcej niż zrównoważyły efekty wyższych kosztów (w tym kosztów surowców i kosztów logistyki). Marża operacyjna EBITDA w segmencie poprawiła się o ponad 230 punktów bazowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

image.png

Segment nasion: podsumowanie

W III kwartale 2021 roku sprzedaż netto w segmencie nasion wyniosła 738 mln USD. Dla porównania, w analogicznym okresie 2020 roku sprzedaż wyniosła 523 mln USD. Na wzrost złożyły się: 19% wzrost cen, 18% wzrost wolumenu sprzedaży, 4% korzystny kurs walut.

Na wzrost cen złożyły się dobre wyniki w Ameryce Łacińskiej oraz mniejsze zapotrzebowanie na nasiona na powtórny siew kukurydzy w Ameryce Północnej. Wyższy wolumen sprzedaży był napędzany zmianami w Ameryce Północnej na rynku kukurydzy i bawełny, a także zwiększeniem sprzedaży innych nasion w Indiach. Zyski były częściowo skompensowane zwiększonym wczesnym popytem na kukurydzę w Ameryce Łacińskiej oraz wczesnym zakończeniem sezonu rzepaku w Kanadzie. „Przesunęło” to sprzedaż w wysokości około 80 mln USD do drugiego kwartału. Korzystne wpływy kursu walut dotyczą głównie południowoafrykańskiego randa oraz brazylijskiego reala.

W opisywanym okresie wynik operacyjny EBITDA dla segmentu wyniósł 217 mln USD, co oznacza poprawę o 23% względem roku poprzedniego. Wzrost wolumenu sprzedaży, niższe koszty tantiem, zwiększanie produktywności, zarządzanie cenami i realizacja polityki cenowej więcej niż zrównoważyły efekty wyższych kosztów (w tym kosztów produktów i kosztów administracyjnych).

image.png

W pierwszych 9 miesiącach 2021 roku sprzedaż netto w segmencie nasion wyniosła ok. 7,0 mld USD. Dla porównania, sprzedaż w analogicznym okresie 2020 roku wyniosła 6,5 mld USD. Na wzrost złożyły się: 4% wzrost wolumenu sprzedaży, 3% wzrost cen, 1% korzystny kurs walut.

Wzrost wolumenu sprzedaży osiągnięto głównie dzięki zwiększonej sprzedaży soi i kukurydzy w Ameryce Północnej, zwiększeniu udziału na rynku w Brazylii (Safrinha) oraz wzrostowi w segmencie rzepaku w Kanadzie. Wzrosty cen były konsekwencją dobrego przyjęcia nowych technologii, a także realizacji polityki cenowej w Ameryce Łacińskiej i EMEA (cena kukurydzy wzrosła o 4% w skali globalnej).

Zyski były częściowo skompensowane presją cenową w Ameryce Północnej w segmencie soi (ceny spadły o 3%). Korzystne wpływy kursów walut dotyczą głównie dolara kanadyjskiego oraz euro. Korzystne kursy tych walut więcej niż rekompensują negatywne wpływy z niekorzystnego kursu brazylijskiego reala.

W opisywanym okresie wynik operacyjny EBITDA dla segmentu wyniósł 1,5 mld USD, co oznacza wzrost o 21% w porównaniu do roku poprzedniego. Realizacja polityki cenowej, wzrost wolumenu sprzedaży, niższe koszty tantiemów, działania związane ze zwiększaniem produktywności i zarządzaniem cenami oraz niższe koszty “złych długów” więcej niż zrekompensowały wyższe koszty nakładów, transportu i przechowywania. Marża operacyjna EBITDA dla segmentu poprawiła się o ponad 240 punktów bazowych w porównaniu do roku poprzedniego.

image.png

Perspektywy

Spółka podniosła wcześniej podane prognozy sprzedaży nettona cały rok 2021 i obecnie prognozuje wypracowanie sprzedaży netto na poziomie pomiędzy 15,5 mld USD a 15,7 mld USD, co oznacza oczekiwany wzrost sprzedaży netto o około 10% w ciągu roku. Oczekuje się, że wynik operacyjny EBITDA1 wyniesie od 2,5 mld USD do 2,6 mld USD, co będzie oznaczało wzrost o 22%. Prognoza operacyjnego zysku na akcję1 została zwiększona do 2,05 USD – 2,15 USD, co oznacza wzrost o 40%. Corteva nie jest w stanie uzgodnić swoich przyszłych wskaźników finansowych nieujętych w zasadach GAAP z najlepiej odpowiadającymi im wskaźnikami finansowymi zgodnymi z zasadami GAAP, ponieważ nie może – bez podjęcia nieuzasadnionych ekonomicznie wysiłków - przewidzieć z wystarczającą pewnością pozycji pozostających poza jej kontrolą, w tym pozycji istotnych. 

  

-------------------------------------------
1
.Sprzedaż w ujęciu organicznym, zysk operacyjny na akcję i wynik operacyjny EBITDA stanowią wskaźniki nieprzewidziane standardami GAAP.
2. Ameryka Północna to Stany Zjednoczone i Kanada. Region EMEA definiuje się jako Europę, Bliski Wschód i Afrykę.
3. Corteva nie jest w stanie pogodzić prognoz wskaźników finansowych innych niż GAAP z najbardziej porównywalnymi miernikami finansowymi według US GAAP.

 

Źródło: informacja prasowa Corteva

Zaloguj się, aby obserwować  
a_polonia
Zaloguj się, aby obserwować  


0 komentarzy


Rekomendowane komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

×
×
  • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj