Skocz do zawartości

Zdjęcie

Diflanil 500 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 303/2012d z dnia 16.11.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 103/2008 z dnia 19.12.2008 r.
Posiadacz zezwolenia:
Globachem NV, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint Truiden, Królestwo Belgii, tel. +32 – 11785717, fax + 32-1168 1565, e-mail: globachem@globachem.com
Podmioty wprowadzające środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. TRADIMEX.PL Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa, tel.: 22 868 60 04, fax: 22 846 72 47, e-mail: biuro@tradimex.pl
2. BELCHIM Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, tel.: 22 243 28 85, e-mail: info-pl@belchim.com

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

D I F L A N I L 500 SC
Zawartość substancji czynnej: diflufenikan – 2’4’-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g w litrze środka.
Zezwolenie MRiRW Nr R- 103/2008 z dnia 19.12.2008 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R -116/2009 z dnia 07.07.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R- 276 /2010d z dnia 12.10.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 303/2012d z dnia 16.11.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I. OPIS DZIAŁANIA
DIFLANIL 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) w pszenicy ozimej.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Diflufenikan pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, przytulia czepna
Chwasty średnio wrażliwe: rumianek pospolity, tasznik pospolity
Chwasty odporne: ostrożeń polny, perz właściwy, inne chwasty wieloletnie i głęboko
korzeniące się.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. PSZENICA OZIMA
Zabieg wykonać jesienią w fazie 2-3 liści pszenicy ozimej
Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha.
Uwaga!
Wyższą z zalecanych dawkę stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach
rozwojowych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: - w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych - na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem Diflanil 500 SC w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby gdy wiosną zaorano plantację nie uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, warzyw cebulowych i roślin kapustnych. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub
etykietę. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25 Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45 Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09 Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54 Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »