Skocz do zawartości

Zdjęcie

Dobler 50 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-221/2014 z dnia 23.10.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia: +48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-500 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, tel.: + 48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 86/85/84, fax: +48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl
4. ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, infolinia: +48 71 794 20 40, e-mail:
biuro_amp@adama.com

Dobler 50 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) -50 g/l (4,83 %)

Zezwolenie MRiRW nr R-221/2014 z dnia 23.10.2014 r.
UWAGA
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P391 – Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
Etykieta środka Dobler 50 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą do stosowania powschodowego w okresie wiosennym w celu zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz w jęczmieniu jarym. Środek Dobler 50 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pobieranym przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie. Wkrótce po zabiegu hamuje wzrost i rozwój chwastów eliminując ich konkurencję wobec zbóż. Florasulam blokuje działanie enzymu ALS podczas syntezy aminokwasów rozgałęzionych. W warunkach optymalnych dla działania środka, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody widoczne efekty działania środka Dobler 50 SC są szybsze. Natomiast w warunkach niskich temperatur (około 4oC) całkowite zniszczenie chwastów wrażliwych następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty będące się w fazie 2-6 liści. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, dymnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa
Chwasty odporne: miotła zbożowa, ostrożeń polny.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1 Termin stosowania: zabieg wykonywać od fazy 9 liści do fazy 2 kolanka (BBCH 19-32). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Pszenżyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1 Termin stosowania: zabieg wykonywać od fazy widocznego 3 rozkrzewienia do początku fazy wzrostu źdźbła tj. gdy węzeł krzewienia podnosi się, pierwsze międzywęźle zaczyna się wydłużać, a szczyt kwiatostanu co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia (BBCH 23-30). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Jęczmień jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1 Termin stosowania: zabieg wykonywać od fazy widocznego 3 rozkrzewienia do początku fazy 1 kolanka (BBCH 23-31). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W następnym roku po zastosowaniu środka Dobler 50 SC w przypadku uprawy buraka cukrowego lub lnu konieczne jest wykonanie głębokiej orki. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie rośliny. Przed uprawą buraka cukrowego oraz lnu należy wykonać głęboką orkę.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
-na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
-w czasie nadmiernej suszy,
-po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza rośliny
dwuliścienne z uwagi na możliwość ich uszkodzenia lub zniszczenia,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Uwaga:
Ze względu na możliwość wystąpienia odporności niektórych chwastów (np. mak polny, gwiazdnica pospolita) środek stosować przemiennie z herbicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania, nie stosować w dawkach niższych niż zalecane.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać Regularnie sprawdzać urządzenie do opryskiwania. Przed użyciem sprawdzić pojemność cieczy w urządzeniu i wyrzut dysz. Podczas jazdy i podczas opryskiwania ciecz użytkową utrzymywać w ruchu za pomocą włączonego mieszadła Po przerwie w pracy ciecz do spryskiwania ponownie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć i przepłukać kilkakrotnie wodą.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu.
SPOSÓB MYCIA
1. Opróżnić zbiornik, następnie przepłukać wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą i ponownie opróżnić z popłuczyn,
2. Napełnić zbiornik w połowie czystą wodą i dodać jeden z zalecanych do mycia opryskiwaczy środków myjących (zwierających podchloryn sodowy bądź amoniak), wymieszać i przepłukać powstałym roztworem belkę oraz węże opryskiwacza, a następnie płukać wnętrze zbiornika przez 10 minut z włączonym mieszadłem; opróżnić zbiornik;
3. Ponownie przepłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą. Z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Po każdym użyciu ręce myj pod bieżącą wodą.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. - w temperaturze 0 oC -30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

VII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -...... ..
Zawartość netto -........
Nr partii -.........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak pozbyć się chwastów w uprawie rzepaku? zobacz »