Skocz do zawartości

Zdjęcie

Dragon NT 450 WG


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -129/2014 z dnia 01.08.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 854 03 20, faks: (22) 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.com
DRAGON NT 450 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
florasulam -(związek z grupy triazolopirymidyn) -150 g/kg (15%)
aminopyralid -(związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) -300 g/kg (30%)


Zezwolenie MRiRW nr R -129/2014 z dnia 01.08.2014 r.
Uwaga
H317 -Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P280 -Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
P302 + P352 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P333 + P313 -W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.

I OPIS DZIAŁANIA
DRAGON NT 450 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
DRAGON NT 450 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym; pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym.
Etykieta środka ochrony roślin Dragon NT 450 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka DRAGON NT 450 WG jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5°C) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5°C. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wysokości 25 cm.
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, ostrożeń polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, jasnota purpurowa, fiołek polny, przetacznik perski
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima
Zabieg wykonać wiosną od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 21
– 31)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 33 g/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 33 g/ha
W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej środek Dargon NT 450 WG można stosować łącznie ze środkiem Nomad 75 WG oraz z wyłącznie przebadanym i zatwierdzonym adiuwantem np.: Atpolan Bio 80 EC, Olstick 90 EC.
Dragon NT 450 WG 33 g/ha + Nomad 75 WG 100-120 g/ha + adiuwant (Olstick 90 EC 1 l/ha lub Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

2. Pszenżyto ozime, żyto
Zabieg wykonać wiosną od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 21
– 31)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 33 g/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 33 g/ha
W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej środek Dargon NT 450 WG można stosować łącznie ze środkiem Nomad 75 WG oraz z wyłącznie przebadanym i zatwierdzonym adiuwantem np.: Atpolan Bio 80 EC, Olstick 90 EC.
Dragon NT 450 WG 33 g/ha + Nomad 75 WG 120 g/ha + adiuwant (Olstick 90 EC 1 l/ha lub Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

III NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niż po 4 tygodniach od zastosowania środka lub zaorania plantacji na głębokość co najmniej 15 cm. Po zastosowaniu środka DRAGON NT 450 WG w zalecanych dawkach wiosną, roślinami następczymi mogą być: -jesienią tego samego roku kalendarzowego wyłącznie zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy -wiosną następnego roku kalendarzowego (po upływie 11-13 miesięcy) -zboża jare, kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak, burak cukrowy, cebula z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł i inne uprawy kapustne/krzyżowe, trawy. -jesienią następnego roku kalendarzowego (po upływie 16 -17 miesięcy) zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy -wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 23 -25 miesięcy) -wszystkie rośliny.
Słoma z roślin opryskanych środkiem DRAGON NT 450 WG nie może być użyta do ściółkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora, papryki, ogórka i innych roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.
Słoma ze zbóż opryskiwanych herbicydem DRAGON NT 450 WG może być użyta jako pasza lub podściółka dla zwierząt. Słoma z roślin potraktowanych herbicydem DRAGON NT 450 WG może być użyta/sprzedana poza gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne -spalanie. Środek DRAGON NT 450 WG zawarty w resztkach pożniwnych zbóż (słoma, plewy, ścierń) ulega rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebą. Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem DRAGON NT 450 WG jest jej pozostawienie na polu i przeoranie. Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano Dragon NT 450 WG, może być zastosowany i wymieszany z glebą tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw bez wsiewki roślin motylkowatych, a musi być zastosowany i wymieszany z glebą minimum 6 miesięcy przed uprawą buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, słonecznika, pomidorów, papryki, ogórków i innych roślin dyniowatych, sałaty, marchwi, pietruszki i innych warzyw oraz tytoniu.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Środka nie stosować:
-na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
-w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
-gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub
mniej,
-w temperaturze powietrza poniżej 5°C i powyżej 25°C,
-w czasie nadmiernej suszy,
-po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.


V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie

Etykieta środka ochrony roślin Dragon NT 450 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
7 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
1. 4 tygodnie od zastosowania można uprawiać wyłącznie zboża i kukurydzę,
2. jesienią tego samego roku kalendarzowego można uprawiać wyłącznie zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy,
3. wiosną następnego roku kalendarzowego (po upływie 11-13 miesięcy) można uprawiać zboża jare, kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak, burak cukrowy, cebula z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł i inne uprawy kapustne/krzyżowe, trawy,
4. jesienią następnego roku kalendarzowego (po upływie 16 -17 miesięcy) można uprawiać zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy,
5. wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 23 -25 miesięcy) można uprawiać wszystkie rośliny.

VII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0oC -30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


VIII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........

Etykieta środka ochrony roślin Dragon NT 450 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »