Skocz do zawartości

Zdjęcie

Duplosan DP 600 SL


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 39/2011 z dnia 09.06.2011 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz Austria. tel.: 0043 70 6918 2006, fax: 0043 70 6918 2004
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa. tel.: +48 22 620 32 52, fax: +48 22 654 07 97, www.fnagro.pl
Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

D U P L O S A N DP 600 SL
Zawartość substancji aktywnej:
dichloroprop-P - kwas ®-2-(2,4-dichlorofenoksy)propanowy w formie soli potasowej
(związek z grupy fenoksykwasów) - 600 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 39/2011 z dnia 09.06.2011 r.

szkodliwy
niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
3. W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

I OPIS DZIAŁANIA
Duplosan DP 600 SL jest stosowanym nalistnie środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy jarej i pszenicy ozimej. Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Środek najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Etykieta Duplosan DP 600 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik rolny, przytulia czepna, rumianek polny, rdest powojowy, samosiewy rzepaku,tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, jasnota różowa, przetacznik perski, przetacznik polny
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica jara
Opryskiwać w początku fazy strzelania w źdźbło.
Zalecana dawka: 2 - 2,5 l/ha.
Pszenica ozima
Opryskiwać wiosną po ruszeniu wegetacji, w początku fazy strzelania w źdźbło.
Zalecana dawka: 2 - 2,5 l/ha.

Uwaga:
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnego zachwaszczenia lub w razie
występowania większych chwastów.
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów przeciwko chwastom stosować
herbicydy o innym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby i szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
- na rośliny chore i uszkodzone,
- w przypadku zbliżających się przymrozków lub deszczu.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych (szczególną ostrożność należy zachować gdy w bezpośrednim sąsiedztwie pól traktowanych środkiem uprawiana jest roślina dwuliścienna);
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji.
Pszenica jara, PSZENICA OZIMA – 66 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI
Okres zapobiegający zatruciu
24 GODZINY

V OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 C
i nie wyższej niż 30 C

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym środkiem toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25 Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45 Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09 Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54 Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08
Okres ważności -2 lata Data produkcji - ……… Zawartość netto -……… Numer partii - ………
Etykieta Duplosan DP 600 SL, załącznik do zezwolenia MRiRWBrak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »