Skocz do zawartości

Zdjęcie

Dicopur Top 464 SL


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-205/2014 z dnia 03.10.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: + 43 732 6918 2006, fax: + 43 732 6918 2004

Podmiot, wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: +48 22 620 32 52, fax: +48 22 654 07 97, www.fnagro.pl

DICOPUR TOP 464 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,68%)
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%)


Zezwolenie MRiRW nr R-205/2014 z dnia 03.10.2014 r.
Niebezpieczeństwo
H302 -Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 -Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411-Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P264 -Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.

I OPIS DZIAŁANIA
Dicopur Top 464 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym. W roślinie działa systemicznie. Obie substancje czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej. Pierwsze
efekty działania są widoczne już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody
całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Powoduje to zamieranie chwastów wrażliwych na preparat. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści (przytulia 3-4 okółki).

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku
Chwasty średnio odporne: fiołek polny
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Jęczmień jary, pszenica jara
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

2. Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga!
Środek może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Zmiany te związane są z różną wrażliwością odmian zbóż na ten środek.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środka nie stosować:
- w temperaturze powietrza poniżej 10 oC i powyżej 25oC,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- na rośliny mokre, chore, wylęgnięte i uszkodzone,
- w czasie nadmiernej suszy i później niż na 4 godziny przed spodziewanym
deszczem.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Dicopur Top 464 SL w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Uwaga!
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Jęczmień jary, Pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime – 7 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0 oC-30 oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


VII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata Data produkcji -.......... Zawartość netto -.......... Nr partii -..........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »