Skocz do zawartości

Zdjęcie

DICOPUR TOP 464 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 235/2009d z dnia 22.12.2009 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R- 42/2005 z dnia 04.10.2005 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: NUFARM GmbH and Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Austria, tel.: + 43 732 6918 2313, fax: + 43 732 6918 2004.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 30, 00 - 831 Warszawa, (0-22) 620 32 52, fax: (0-22) 654 07 97, www.fnagro.pl.
Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

D ICOPU R T O P 464 SL
Zawartość substancji aktywnych:
2,4-D kwas (2,4-dichlorofenoksy) octowy w formie soli dimetyloaminowej
(związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g w 1 litrze środka.

dikamba kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy w formie soli dimetyloaminowej
(związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R- 42/2005 z dnia 04.10.2005 r.,
zmienione decyzja MRiRW Nr R- 325/2007 z dnia 9.07.2007 r.,
decyzją MRiRW nr R- 159/2008 z dnia 03.12.2008 r.,
decyzją MRiRW nr R-153/2009 z dnia 28.09.2009 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R-235/2009d z dnia 22.12.2009 r.

Szkodliwy
Działa szkodliwie po połknięciu. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Dicopur Top 464 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie jarym, pszenżycie ozimym, mieszankach zbóż jarych. W roślinie działa systemicznie.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści (przytulia 3-4 okółki).
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdesty, rumianowate, sporek polny, szarłaty, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota różowa, jasnota purpurowa, mlecz polny, powój polny, wilczomlecz obrotny, wyki
Chwasty odporne: przetaczniki, poziewniki, skrzyp polny, złocień polny, chwasty jednoliścienne.
Uwaga!
Środek niszczy gatunki wymienione w grupie chwastów średnio wrażliwych do fazy rozety.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Zboża jare
1. jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbóż jarych
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.

Zboża ozime
1. pszenica ozima, pszenżyto ozime
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Opryskiwać wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej końca.
Etykieta Dicopur Top 464 SL, załącznik do decyzji MRiRW 2/

Uwaga!
Środek może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa
ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Zmiany te związane są z różną
wrażliwością odmian zbóż na ten środek.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA!
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od opryskiwania.

III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu 21 DNI
OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- na rośliny mokre, chore, wylegnięte i uszkodzone,
- w czasie nadmiernej suszy i później niż na 4 godziny przed spodziewanym deszczem. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Dicopur Top 464 SL w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Etykieta Dicopur Top 464 SL, załącznik do decyzji MRiRW 3/
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Uwaga!
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

V PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. . W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM
Etykieta Dicopur Top 464 SL, załącznik do decyzji MRiRW 4/
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - .......... Zawartość netto - .......... Nr partii - ..........
Etykieta Dicopur Top 464 SL, załącznik do decyzji MRiRW 5/

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »