Skocz do zawartości

Zdjęcie

DIFTO 500 SC


Zał. do zezw. MRiRW nr R-6/2012 h.r. z dnia 16.01.2012r.
Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
SWS Chemicals EU Sp. z o.o. , ul. Strumieńskiego 12/22, 41- 400 Mysłowice,
tel.: 32 225 11 49 fax: 32 225 11 49.

Posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu na terytorium
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:
Makhteshim Agan (UK) Limited, Unit 16, Thathcam Business Village, Berkshire, RG 19
4LW, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
Difto 500 SC
Zawartość substancji czynnej:
diflufenikan – 2’4-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid
(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g w 1 litrze środka (42%).

Zezwolenie MRiRW nr R-6/2012h.r. z dnia 16.01.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) i niektórych jednoliściennych (głównie miotły zbożowej) w pszenicy ozimej.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Diflufenikan pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy
uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie
kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne: ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, skrzyp polny, inne
chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. Pszenica ozima
Zabieg wykonać: Jesienią w fazie 2-3 liści pszenicy ozimej
Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha
Uwaga! Wyższą z zalecanych dawek stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych
fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
Wiosną w celu kompleksowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych
stosować łącznie ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL w fazie pełni krzewienia w dawce:

Difto 500 SC 0,1 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
-na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY.

V OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY.

VI NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby gdy wiosną zaorano plantację nie uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, warzyw cebulowych i roślin kapustnych. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°Ci nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić sprzedawcy, u którego środek został zakupiony
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ POŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

XI POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów - (17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45 Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09 Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 66 54 Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - .......... Zawartość netto – …… Nr partii - ..........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »