Skocz do zawartości

Zdjęcie

Aloksypyr 250 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -338/2014d z dnia 12.09.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 49/2011 z dnia 26.07.2011r.
Posiadacz zezwolenia:
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.; ul. Chemików 1, 37 -310 Nowa Sarzyna,
Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 (17) 24 07 111, fax: +48 (17) 24 07 122, e-mail:
zch@zch.sarzyna.pl

ALOKSYPYR 250 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) -250 g
w 1 litrze środka (25 %).

Zezwolenie MRiRW nr R -49/2011 z dnia 26.07.2011 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -338/2014d z dnia 12.09.2014 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H226 -Łatwopalna ciecz i pary.
H304 -Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 -Działa drażniąco na skórę.
H319 -Działa drażniąco na oczy.
H335 -Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 -Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 -Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 -Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem.
P302+P352 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P305 + P351 + P338 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

I OPIS DZIAŁANIA
ALOKSYPYR 250 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej. Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.
Środek Aloksypyr 250 EC jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, wyka ptasia
Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity
Chwasty odporne: fiołek polny.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Pszenica ozima
Opryskiwać wiosną po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej do początku fazy liścia flagowego pszenicy (37 w skali BBCH).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,8 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

IV NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze roślin chronionych środkiem Aloksypyr 250 EC można wysiewać lub sadzić wszystkie rośliny uprawne.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia. Stosując środek należy uwzględnić to, że Aloksypyr 250 EC działa skutecznie w temperaturze powyżej 8oC. Środka nie stosować:
-w pszenicy ozimej z wsiewką roślin motylkowych,
-na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
-w okresie spodziewanych przymrozków,
-podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin
opryskiwacz wymyć 10 % roztworem sody lub węgla aktywnego.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością
wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości, dokładnie mieszając.
Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
W przypadku kontaktu ze skórą lub włosami: natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną
odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.


Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących obiektem zwalczania konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

VIII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pod zamknięciem.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

IX PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »