Skocz do zawartości

Zdjęcie

Beetup Trio 180 SC


Podmiot który uzyskał zezwolenie: United Phosphorus Limited, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; tel.: +44 (0)1925 81 9999,fax: +44 (0) 1925 81 7425.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
United Phosphorus Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 22 6140045, fax: +48 22 6140045.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


BEETUP TRIO180 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnych:
fenmedifam - związek z grupy fenylokarbaminianów – 60 g/l (5,87%)
desmedifam - związek z grupy fenylokarbaminianów – 60 g/l (5,87%)
etofumesat - związek z grupy pochodnych benzofuranu – 60 g/l (5,87%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 4/2011 z dnia 11.01.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 300/2012 d z dnia 09.11.2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 58/2013 z dnia 05.03.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
BEETUP TRIO 180 SC jest środkiem chwastobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i truskawce. Środek Beetup Trio 180 SC stosuje się przy użyciu opryskiwacza polowego.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Beetup Trio 180 SC pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne.
Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące we wczesnych fazach rozwojowych
(w fazie liścieni).
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest powojowaty
Chwasty średnio odporne: samosiewy rzepaku.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy
Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni.
Pierwszy zabieg - burak w fazie 2 liści właściwych.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1, 5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1, 5 kg/ha.
Drugi zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1, 5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1, 5 kg/ha.
Trzeci zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1, 5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1, 5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 – 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach małoobszarowych.
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

2. Truskawka
Plantacje nowo sadzone
Środek stosować po osiągnięciu przez chwasty fazy liścieni (przeciętnie 7-10 dni po
uprawieniu gleby i posadzeniu truskawek) metodą dawek dzielonych, w formie trzech
zabiegów:
Pierwszy zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.
Drugi zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.
Trzeci zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni w zależności od tempa rozwoju chwastów.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Na plantacjach owocujących w roku sadzenia (uprawa sterowana), środek stosować
przed kwitnieniem truskawek lub po zbiorze owoców.

Plantacje owocujące (przynajmniej jednoroczne)

Środek stosować po osiągnięciu przez chwasty fazy liścieni, metodą dawek
dzielonych, w formie trzech zabiegów:
Pierwszy zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.
Drugi zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.
Trzeci zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni w zależności od tempa rozwoju
chwastów
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek stosować przed kwitnieniem truskawek lub po zbiorze owoców.Środek stosować gdy chwasty są w fazie 2 liści właściwych, metodą dawek
dzielonych, w formie dwóch zabiegów.
Pierwszy zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0l/ha.
Drugi zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni w zależności od tempa rozwoju
chwastów.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek stosować przed kwitnieniem truskawek lub po zbiorze owoców.

Uwaga Podczas opryskiwania truskawek odmian innych niż ‘Senga Sengana’, szczególnie truskawek deserowych, zwrócić uwagę na reakcję roślin po pierwszym zabiegu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń, ograniczyć liczbę zabiegów wykonywanych na intensywnie rosnące rośliny, z dużą liczbą młodych liści.

Przeciwskazania
Środka nie stosować: - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki, - na rośliny mokre, - w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 20oC, w okresie upałów w południe i dużego nasłonecznienia, - w okresie spodziewanych przymrozków, - w większej ilości wody niż 300 l/ha, - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Następstwo roślin
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka cukrowego lub truskawki (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki lub truskawki.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Sporządzając ciecz użytkową środka należy najpierw do zbiornika opryskiwacza (napełnionego 50-100 l wody) wlać (dokładnie mieszając) odmierzoną ilość środka. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając. Opryskiwać z włączonym mieszadłem, bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej środka. Nie należy pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6 OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
7 OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Nie wprowadzać do
kanalizacji.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i
które zwróciły się o taką informację.

VI INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc
medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z
najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0oC i nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »