Skocz do zawartości

Zdjęcie

Bromotril 250 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 113/2013d z dnia 28.05.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-9/2003 z dnia 9.06.2003 r.
Posiadacz zezwolenia: Agan Chemical Manufactures Ltd., Arava House, POB 262 Northen Industrial Zone, Ashdod 771 -02, Izrael, tel.: +972 7 3232 1000, fax: +972 7 3232 1074, www.ma-industries.com.
Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Agra -H, ul. Nyska 27, 48-351 Biała Nyska, tel.:/fax.: (77) 4356825 Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Spółdzielców 16, 62-510 Konin, tel.: (63) 2426547, fax.: (63) 2453653.
2. Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 (22) 395 66 66, fax. +48 (22) 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl
Konfekcjoner:
1. Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax. 0048 63 240 01 18, www.pakon-konin.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

BROMOTRIL 250 SC
Zawartość substancji czynnej:
bromoksynil w formie estru kwasu octowego 3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl
(związek z grupy hydroksybenzonitryli) - 250 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-9/2003 z dnia 9.06.2003 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-458/2007 z dnia 31.10.2007 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 187/ 2009 z dnia 10.11.2009 r.
decyzją MRiRW nr R -7/2011d z dnia 12.01.2011 r.
decyzją MRiRW nr R -90/2011d z dnia 31.03.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 113/2013d z dnia 28.05.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa szkodliwie na organizmy wodne , może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Środek działa kontaktowo, pobierany jest głównie poprzez liście powodując ich zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, mniszek pospolity , ostrożeń polny , podbiał pospolity , psianka czarna, powój polny , rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, skrzyp polny, starzec zwyczajny, szczawie, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, pokrzywa żegawka, przetacznik, przytulia czepna, rdest ptasi, szarłat szorstki
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. KUKURYDZA
Środek stosować po wschodach najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (na rośliny wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-4 liści.
Zalecana dawka: 1-1,3 l/ha.
Wyższą dawkę środka (1,3 l/ha) stosować na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej (4-6 liści lub rozety) oraz na glebach cięższych.

UWAGA
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu kukurydzy (chłody oraz duża wilgotność powietrza i gleby) stosować dawkę 1 l/ha z uwagi na możliwość uszkodzeń roślin kukurydzy.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki), na tym samym polu można uprawiać wszystkie rośliny po uprzednim wykonaniu uprawy przedsiewnej.

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: Dla ludzi - NIE DOTYCZY Dla zwierząt – 21 DNI Dla pszczół – NIE DOTYCZY

V PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować: - w kukurydzy cukrowej, - na siewki kukurydzy oraz na rośliny w fazie rozwojowej późniejszej od zalecanej, ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin, - na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki, - podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem, - w temperaturze powietrza niższej niż 7oC lub wyższej niż 25oC (kilkudniowy spadek
temperatury poniżej 7oC po zabiegu powoduje obniżenie skuteczności działania natomiast w temperaturze powyżej 25oC środek może powodować uszkodzenia rośliny uprawnej),
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Nie dopuścić skarmiania opryskanych roślin bydłem przez 21 dni od daty zabiegu.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC .
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »