Skocz do zawartości

Zdjęcie

Daichi Extra 6 OD


Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R- 61/2013h.r. z dnia 18.09.2013 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
ISK Biosciences Europe N.V. , Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii tel. +32 (2) 627 66 11 fax. 32 (2) 627 86 00
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

DAICHI EXTRA 6 OD
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g w 1 litrze środka (6%).

Pozwolenie MRiRW Nr R-61/2013h.r. z dnia 18.09.2013 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Daichi Extra 6 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, włośnice, perz właściwy, bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj polny, kurzyślad polny, przytulia czepna, przetacznik perski, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, bylica pospolita
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach
rozwojowych (powyżej 6 liści).

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. KUKURYDZA
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy.
Zwalczanie perzu właściwego:
Zabieg wykonać, gdy większość roślin osiągnęła wysokość 15-20 cm (perz ma wtedy 4-7 liści).
Zalecana dawka: 0,75 l/ha
lub w dawce dzielonej I zabieg w dawce 0, 50 l/ha II zabieg w 10 14 dni później w dawce 0,25 l/ha Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych: Zabieg wykonać, gdy chwasty znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 0,5 – 0,75 l/ha.
Zwalczanie chwastów dwuliściennych:
Zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.

Zalecana dawka: 0,50-0,75 l/ha
Daichi Extra 6 OD można stosować łącznie ze środkiem Callisto 100 SC
Daichi Extra 6 OD 0,50 l/ha + Callisto 100 SC 0,75 l/ha
Dodatek środka Callisto 100 SC zwiększa skuteczność zwalczania chwastów dwuliściennych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą. W normalnym zmianowaniu, jesienią po zaoraniu pola, można siać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

IV PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
- w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,
- na odmianę kukurydzy Koka.
2. Zabiegu nie wykonywać:
- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,
- w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
- na rośliny mokre (rosa, deszcze),
- po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających
substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych. - nie mieszać z nawozami płynnymi lub do dolistnego dokarmiania roślin. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej
zakresu 0–30 °C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Chronić przed dziećmi.
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny -opróżnione opakowania po
środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM DO TRAKTOWANIAICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »