Skocz do zawartości

Zdjęcie

BETASANA 160 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -80/2014d z dnia 12.03.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -9/2004 z dnia 16.03.2004 r.
Posiadacz zezwolenia:
United Phosphorus Limited, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; tel.: +44 (0)1925 81 9999, fax: +44 (0) 1925 81 7425.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
United Phosphorus Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03 -092 Warszawa, tel.: +48 22 614 00 45, fax. +48 22 614 00 45.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

BE TAS ANA 160 SC
Zawartość substancji czynnej:
fenmedifam 3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksykarbanilan metylu
(związek z grupy pochodnych fenylokarbaminianów) – 160 g/l.

Zezwolenie MRiRW Nr R -9/2004 z dnia 16.03.2004 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R -98/2007 z dnia 29.03.2007 r.
decyzją MRiRW nr R -346/2012d z dnia 13.12.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-80/2014d z dnia 12.03.2014 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodny.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i pastewnym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, poziewnik szorstki, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, przytulia czepna, , rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. burak cukrowy, burak pastewny
(plantacje produkcyjne i nasienne
Opryskiwać w fazie 2-4 liści buraka.
Zalecana dawka: 6 l/ha.
Środek najlepiej stosować po wschodach roślin buraka w dawce dzielonej:
pierwszy zabieg -w fazie liścieni chwastów w dawce 2 l/ha;
drugi zabieg -w 5-10 dni po pierwszym opryskiwaniu, na chwasty w fazie liścieni, w dawce
2 l/ha.
trzeci zabieg -w 5-10 dni po drugim opryskiwaniu na chwasty w fazie liścieni, w dawce 2
l/ha.

Uwaga!
Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby, a w przypadku długotrwałej suszy może być
wykonany nawet do 4 tygodni po drugim opryskiwaniu, na wschodzące chwasty.
Zabieg jednorazowy wykonać tylko w przypadku niemożności wykonania zabiegu w
dawkach dzielonych. Zabieg taki nie zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym.
W przypadku siewu tradycyjnego (rzędowego) opryskiwać przed przerywką, a przerywkę
wykonać w 6-8 dni po zabiegu, lub po przerywce na wschodzące chwasty.
W celu zwiększenia skuteczności środka Betasana 160 SC w zwalczaniu chwastów średnio
wrażliwych można go stosować w mieszaninie ze środkiem wspomagającym Olbras 88 EC.
Opryskiwać mieszaniną środków po wschodach roślin buraka do fazy 2-4 liści chwastów w
dawce:
Betasana 160 SC 4 l/ha + np. Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
Niekorzystny przebieg pogody (wysoka temperatura) może spowodować przejściowe
zahamowanie wzrostu lub żółknięcie liści buraków.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

III OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

IV PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka: -na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki -na rośliny mokre -w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 25oC, w czasie południowych upałów i silnego nasłonecznienia -w okresie spodziewanych przymrozków -po długotrwałej suszy -w ilości wody większej niż 300 l/ha. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Sporządzając ciecz użytkową środka najpierw do zbiornika opryskiwacza napełnionego 50­100 l wody wlać dokładnie mieszając odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając. Większa ilość wody może spowodować wykrystalizowanie środka, co prowadzi do zapychania dysz i niedostatecznego działania środka Betasana 160 SC. W przypadku stosowania mieszaniny środka Betasana 160 SC z adiuwantem (Olbras 88 EC) najpierw przygotować ciecz użytkową środka Betasana 160 SC, zużywając połowę potrzebnej ilości
wody, a następnie wlać (z włączonym mieszadłem) odmierzoną ilość adiuwanta, uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Zabieg wykonać najlepiej w czasie wilgotnej, ciepłej
pogody, gdy temperatura powietrza (mierzona przy gruncie) wynosi 18-22oC, na rośliny
suche, na co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »