Skocz do zawartości

Zdjęcie

Criptic 400 EC


Posiadacz zezwolenia:
Certis Europe B.V. Safariweg 55, 3605 MA Maarssen, Królestwo Niderlandów, tel.: +31 346 290 600; fax: +31 346 290 601; e-mail: info@certiseurope.nl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
- Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail:biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl
- FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa, tel.: + 48 58 552 00 27 do 29, fax: + 48 58 552 48 31, e-mail: fregata@fregata.gda.pl, www.fregata.gda.pl
- KAZGOD Sp.zo.o., ul. Wierzbowa 7, 05-870 Błonie., tel./fax: +48 22 725 38 93, www.kazgod.com.pl

CRIPTIC 400 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chloroprofam (związek z grupy karbaminianów) -400 g/l (40,15%).
Substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: ksylen -mieszanina izomerów,
izobutanol, C12-benzenosulfonian alkilowy, sole wapnia.

Zezwolenie MRiRW nr R-79/2014 z dnia 21.05.2014 r.

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

Niebezpieczeństwo
H226 -Łatwopalna ciecz i pary.
H304 -Połkniecie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 -Działa drażniąco na skórę.
H318 -Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 -Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 -Podejrzewa się, że powoduje raka.
H373 -Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.
H411 -Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa P260 -Nie wdychać rozpylonej cieczy. P280 -Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. P308 + P313 -W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P370 + P378 -W przypadku pożaru: użyć rozproszonego strumienia wody, proszku gaśniczego, piany lub dwutlenku węgla do gaszenia. P391 -Zebrać wyciek

I OPIS DZIAŁANIA
Criptic 400 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych chwastów jednoliściennych w cebuli z siewu. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i kiełki wschodzących chwastów, przemieszcza się
w roślinie i hamuje podział komórek. W wyniku tego chwasty wkrótce po wschodach
zamierają.

Chwasty wrażliwe: komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: gatunki chwastów dwuliściennych wieloletnich lub głęboko korzeniących się.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Cebula z siewu
Środek można stosować wykonując:

a) Zabieg jednorazowy.
Opryskiwać po wschodach i po przejściu fazy flagi na początku ukazywania się pierwszego liścia właściwego, gdy siewki cebuli osiągną wysokość 5 -6 cm (BBCH 10-14).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:6l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

B) Zabiegi w systemie dawek dzielonych.
Metoda 1
Zalecana dawka: 2 x 3 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać po wschodach rośliny uprawnej, po przejściu fazy flagi i ukazaniu się pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy siewki cebuli mają około 5-6 cm wysokości (BBCH 10-14), następny zabieg wykonać po 5 -7 dniach. Maksymalna liczba zabiegów: 2
Metoda 2
Zalecana dawka: 4 x 1,5 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać po wschodach rośliny uprawnej, po przejściu fazy flagi i ukazaniu się pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy siewki cebuli mają około 5-6 cm wysokości (BBCH 10-14), następne zabiegi wykonywać co 5 -7 dni. Maksymalna liczba zabiegów: 4
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
- Zabieg wykonać przed wschodami chwastów, najpóźniej w okresie ich wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. - Środek najlepiej stosować jako uzupełnienie wcześniej użytych (bezpośrednio po siewie lub przed wschodami cebuli) środków doglebowych. - Opryskiwać, gdy rośliny cebuli są suche, nieuszkodzone, w dobrej kondycji, gdy szczypior
ma dobrze wykształconą warstewkę woskową, najlepiej po 2-3 dniach słonecznych. - Nie stosować w temperaturze powyżej 23°C. - Środka nie stosować na glebach bardzo lekkich o niskiej zawartości próchnicy.
Podczas stosowania nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.


V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi
Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 20°C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

VII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »