Skocz do zawartości

Zdjęcie

Daichi 40 SC


Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R-57/2013h.r. z dnia 17.09.2013 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
ISK Biosciences Europe N.V. , Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii tel. +32 (2) 627 66 11 fax. 32 (2) 627 86 00
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

D A I C H I 4 SC
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g w 1 litrze środka (4 %).

Pozwolenie MRiRW Nr R-57/2013 h.r. z dnia 17.09.2013 r.

Drażniący
Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na skórę.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Daichi 4 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie
poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje
stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.
Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda
przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, perz właściwy, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, rdest powojowaty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach
rozwojowych, (powyżej 6 liści), skrzyp polny.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. KUKURYDZA
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy.
Zwalczanie perzu właściwego
Zabieg wykonać, gdy większość roślin osiągnęła wysokość 15-20 cm (perz ma wtedy 5-7 liści).
Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku bardzo silnego zachwaszczenia perzem.
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych.
Zabieg wykonać gdy chwasty są w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zwalczanie chwastów dwuliściennych
Zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści. Zalecana dawka: 1 l/ha (chwasty jednoroczne).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Szczególnie silnie mogą reagować odmiany: Contessa, Fart, Frida, Koka, Melina, Mieszko, Mona i Trophee.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub: - zboża -po 3 miesiącach -na glebach kwaśnych) po 9 miesiącach -na glebach obojętnych
i zasadowych, - strączkowe - po 9 miesiącach - lucernę - po 12 miesiącach. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

IV PRZECIWWSKAZANIA
1 Środka nie stosować: - w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych - w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści - na odmianę kukurydzy Koka
2. Zabiegu nie wykonywać:
- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy
- w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby
- na rośliny mokre (rosa, deszcze)
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej zakresu
0-30oC.
Chronić przed dziećmi.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Opróżnione opakowania usuwać jako odpad komunalny. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli ile to możliwe, pokaż etykietę.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »