Skocz do zawartości

Zdjęcie

Corum 502,4 SL


Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

CORUM 502,4 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
bentazon (związek z grupy diazyn) – 480 g/l (43,0%),
imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) – 22,4 g/l (2,0%).

Zezwolenie MRiRW nr R-70/2014 z dnia 13.05.2014 r.

UWAGA
H302 -Działa szkodliwie po połknięciu.
H410 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P301+P312 -W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucie skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P391 -Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
Corum 502,4 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w grochu jadalnym na suche nasiona. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 2-4
liści.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, wilczomlecz obrotny
Chwasty średnio odporne: rdest ptasi.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Groch jadalny na suche nasiona
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Corum 502,4 SL 1,25 l/ha + adiuwant Olbras 88 EC 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Corum 502,4 SL 1,0 -1,25 l/ha + adiuwant Olbras 88 EC 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Olbras 88 EC, wiosną przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. w momencie pojawienia się wąsów czepnych (BBCH 12­16).
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1 Zalecana ilość wody: 200 -400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA
Stosując środek w mieszaninie z adiuwantem Olbras 88 EC należy ściśle przestrzegać etykiety stosowania tego adiuwanta.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na polu potraktowanym środkiem można uprawiać rośliny, w których środek jest zalecany.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środka nie stosować:
-na rośliny zwiędnięte, chore lub uszkodzone przez szkodniki,
-bezpośrednio przed spodziewanym deszczem i po deszczu,
-w temperaturze powyżej 22oC i poniżej 10oC.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Adiuwant Olbras 88 EC dodać (przy włączonym mieszadle) do cieczy użytkowej środka Corum
502,4 SL sporządzonej w zbiorniku opryskiwacza w połowie objętości wody, a następnie uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości nadal mieszając.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu/ochronę twarzy.
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.


Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy
buforowej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

VIWARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin, będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

VII PIERWSZA POMOC
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta, popić dużą ilością wody.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem.
W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.
W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko
otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »