Skocz do zawartości

Zdjęcie

Climax Extra 6 OD


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-184/2014 z dnia 11.09.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii, tel. +32 (2) 627 66 11 fax. 32 (2) 627 86 00

CLIMAX EXTRA 6 OD
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%).

Zezwolenie MRiRW nr R-184/2014 z dnia 11.09.2014 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Climax Extra 6 OD jest środkiem chwastobójczym w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej, wiechliny rocznej, włośnicy zielonej, włośnicy sinej i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Climax Extra 6 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sina
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, łoboda rozłożysta, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata,rdest ptasi
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Kukurydza
Chwasty jednoliścienne
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,50 -0,75 l/ha.
Chwasty dwuliścienne

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
W przypadku zwalczania chwastów jednoliściennych zabieg wykonać, gdy chwasty znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
W przypadku zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zbiorze kukurydzy i po zaoraniu pola, jesienią można siać zboża ozime. Wiosną
następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać:
- kukurydzę – bez limitu czasowego,
- zboża ozime – po upływie 3 miesięcy na glebach kwaśnych oraz 9 miesięcy na glebach
obojętnych i zasadowych.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.
2. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka Climax Extra 6 OD w tych odmianach należy skontaktować się z doradcą lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
3. Środka nie stosować:
- w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
- w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,
- na odmianę kukurydzy Koka.
4.Zabiegu nie wykonywać:
- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,
- w temperaturze powietrza poniżej 100C i powyżej 250C,
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
- na rośliny mokre (rosa, deszcze).
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
6. STRATEGIA ZARZĄDZANIA ODPORNOŚCIĄ
Nikosulfuron jest jedną z substancji czynnych należących do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: - postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
- dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
- używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
- stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
- stosuj mieszanki herbicydów o różnym mechanizmie działania,
- stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej, -informuj o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z doradcą lub posiadaczem zezwolenia.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nie użytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy po uwzględnieniu następstwa roślin.

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC -30oC, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

VII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »