Skocz do zawartości

Zdjęcie

Avocet 334 SL


Załącznik do pozw. MRiRW nr R- 1/2014 h.r. z dnia 17.01.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Goldengrass Ltd., Dickens House, Giuthavon Street, Witham, Essex, CM8 1 BJ, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


AVOCET 334 SL
Zawartość substancji czynnych:
chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego)
-267 g w 1 litrze środka (22,93 %);
pikloram (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego)

– 67 g w 1 litrze środka (5,75 %).
Pozwolenie MRiRW Nr R-1 /2014 h.r. z dnia 17.01.2014 r.
Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIALANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistne, przeznaczony do wiosennego i jesiennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w gorczycy białej, rzepaku ozimym i rzepaku jarym.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Avocet 334 SL jest herbicydem zawierającym dwie substancje aktywne: chlopyralid oraz pikloram. Avocet 334 SL jest herbicydem systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. W warunkach optymalnych, czyli podczas cieplej i wilgotnej pogody efekt działania środka Avocet 334 SL jest szybszy, w niskiej temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Avocet 334 SL zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8 cm, chwasty rumianowate w fazie rozety Skuteczność zwalczania przytulii zależy od gęstości łanu rzepaku oraz wysokości roślin przytulii w trakcie zabiegu -przy mniejszej niż optymalna obsadzie roślin rzepaku wiosną lub gdy rośliny przytulii mają powyżej 8 cm wysokości w chwili zabiegu -przytulia może ponownie odrastać.
Chwasty wrażliwe: ambrozja bylicowata, blekot pospolity, chaber bławatek, dymnica pospolita, koniczyny, maruna bezwonna, mlecz polny, mlecz zwyczajny, ostrożeń polny, podbiał pospolity, psianka czarna, przytulia czepna, rdest powojowy, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, tatarka, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przytulia czepna
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, chwasty krzyżowe.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. RZEPAK OZIMY
Opryskiwać jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych, po wschodach chwastów (zabieg wykonać na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych) lub wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej
Zalecana dawka: 0,35 L/ha.
Jesienią w celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów można
stosować łącznie ze środkiem Metazanex 500 SC, przestrzegając zaleceń zawartych w
etykietach obydwu środków w dawkach:
Avocet 334 SL 0,35 I/ha + Metazanex 500 SC 1,6 l/ha.

2. RZEPAK JARY, GORCZYCA BIAŁA
Opryskiwać od fazy 4 liści do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej.
Zalecana dawka: 0,35 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
- Środek nie powinien być stosowany, gdy średniodobowa temperatura jest niższa niż +8°C.
- Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo (zboża jare, zboża ozime, kukurydza, buraki cukrowe, len, trawy lub inne rośliny w których środek jest zalecany).W przypadku konieczności przesiewu traktowanej plantacji na tym samym polu można uprawiać jedynie len, RZEPAK JARY, zboża jare i kukurydzę. W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem Metazanex 500 SC przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tego środka.

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone. -w temperaturze powietrza poniżej 8° C i powyżej 25° C
- w czasie nadmiernej suszy
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku stosowania środka Avocet 334 SL ze środkiem Metazanex 500 SC ,
przygotować ciecz użytkową środka Avocet 334 SL w połowie wymaganej ilości wody, dodać
Metazanex 500 SC i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Uwaga!
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i
nie wyższej niż 30° C.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Unikać jakiegokolwiek kontaktu ust, skóry, oczu z preparatem.
W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
Po kontakcie ze skórą natychmiast umyć się dużą ilością wody.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

XPOMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25 Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45 Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09 Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54 Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08 Okres ważności -2 lata Data produkcji -.........
Zawartość netto -........
Nr partii - .......Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Chwasty trudne do wytępienia ze względu na fazę rozwojową - zwalczanie w zbożach zobacz »