Skocz do zawartości

Zdjęcie

Camix 560 SE


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -40/2014 z dnia 28.03.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa, tel.: 22 326-06-01, fax: 22 326-06-99.

CAMIX 560 SE
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 60 g/ l (5,63%)
S-metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) -500 g/l (46,95%)

Zezwolenie MRiRW nr R-40/2014 z dnia 28.03.2014 r.

Uwaga
H410 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 -Zawiera S-metolachlor i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej.
EUH401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postepować
zgodnie z instrukcją użycia.
Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
Camix 560 SE jest środkiem chwastobójczym, w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym zawierającym w sobie dwie substancje czynne, które pobierane są przez korzonek zarodkowy oraz przez liście i korzenie chwastów hamując ich wzrost i rozwój. Chwasty są niszczone przed wschodami, w okresie wschodów oraz po wschodach. Mezotrion powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. S-metolachlor powoduje hamowanie biosyntezy kwasów tłuszczowych o bardzo długich łańcuchach węglowych. Prowadzi to do zakłócenia produkcji tłuszczy i wosków niezbędnych do budowy ścian komórkowych i zatrzymania wzrostu roślin. Kiełki czy młode siewki pozbawione ochronnego działania kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach nie są odporne na działanie warunków zewnętrznych, szybko więdną i zamierają. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bniec biały, bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik perski, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wyki, blekot pospolity, bniec biały, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita , komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik perski, rdest kolankowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice, wyki
Chwasty średnio wrażliwe: rdest powojowaty, rdest ptasi
Chwasty odporne: ostrożeń polny, perz właściwy, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Rośliny rolnicze
1. Kukurydza
Zabieg można wykonać po siewie kukurydzy przed jej wschodami lub bezpośrednio po wschodach do fazy 3 liści rośliny uprawnej (BBCH 00-13).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 -2,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem Camix 560 SE (w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na polu można uprawiać kukurydzę lub życicę trwałą.
Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji, odchwaszczonej środkiem Camix 560 SE do 1 lipca oraz po wykonaniu głębokiej orki, można wysiewać wszystkie rośliny uprawne. W przypadku uprawy roślin wrażliwych, tj. buraka, strączkowych, rzepaku ozimego, słonecznika i warzyw oraz wcześnie sianych zbóż ozimych, możliwe jest wystąpienie uszkodzeń.
W skrajnie niekorzystnych warunkach (gleby piaszczyste, gleby łatwo przesychające, gleby
o niskim pH [<6.0], gleby o wysokiej zawartości substancji organicznej [> 4.0%], niskiej aktywności biologicznej, wyjątkowo niskich temperaturach w okresie zimowym, wyjątkowo niskiej wilgotności gleby latem i/lub jesienią i/lub zimą, nakładanie się powierzchni opryskanej preparatem, gleba nadmiernie ugnieciona) mogą wystąpić tymczasowe wybielenia, zahamowanie wzrostu, zmniejszenie obsady w uprawach wrażliwych (buraki, strączkowe, słonecznik i warzywa). Dlatego też uprawa w/w roślin jako roślin następczych nie jest zalecana gdy pH gleby jest znacznie poniżej 6.0, lub jeśli po zastosowaniu środka w poprzednim sezonie, wystąpił długotrwały okres posuchy. Głęboka orka po uprawie kukurydzy i pH ponad 6.0 znacząco zmniejszają ryzyko uszkodzeń.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Nosić rękawice ochronne. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść i nie pić ani nie palić tytoniu podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Po wykonaniu zabiegu na powierzchnie poddane opryskowi wchodzić dopiero po wyschnięciu
preparatu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy

VII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

VIII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Doglebowe zwalczanie chwastów w zbożach zobacz »