Skocz do zawartości

Zdjęcie

Bizon


Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa,
tel.: +48 22 854 03 20, fax: +48 22 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.pl


BIZON
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) -100 g/l (9,48%),
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) -3,75 g/l (0,36%),
penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) -15 g/l (1,42%).

Zezwolenie MRiRW nr R-109/2014 z dnia 10.07.2014 r.

UWAGA
H410 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P391 -Zebrać wyciek.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

I OPIS DZIAŁANIA
Bizon jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym jesienią, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych. Środek Bizon przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Bizon jest środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Środek zawiera trzy substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan jest pobierany przez chwasty w okresie kiełkowania głównie przez liścienie, liście i częściowo przez korzenie, z ograniczonym przemieszczaniem się w roślinie, dlatego jest najbardziej skuteczny w zwalczaniu wschodzących chwastów. Działanie diflufenikanu polega na tworzeniu cienkiej warstwy herbicydu na powierzchni gleby, niszczącej chwasty wchodzące z nią w kontakt. Diflufenikan jest substancją czynną z grupy inhibitorów biosyntezy barwników (wg HRAC grupa F1). Florasulam jest pobierany głównie przez liścienie, liście i częściowo przez korzenie, wykazując działanie w pełni układowe, pobrany przemieszcza się w całej roślinie. Florasulam jest substancją czynną z grupy inhibitorów biosyntezy aminokwasów (wg HRAC grupa B). Penoksulam jest pobierany przez liścienie, liście i korzenie wykazując działanie w pełni układowe, pobrany przemieszcza się w całej roślinie. Penoksulam jest substancją czynną z grupy inhibitorów biosyntezy aminokwasów (wg HRAC grupa B). Penoksulam i florasulam pobrane przez chwasty powodują zahamowanie wzrostu i rozwoju, a w konsekwencji zamieranie chwastów. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, od fazy siewek do fazy 2-3 liści. Środek Bizon wykazuje działanie chwastobójcze, kiedy jest zastosowany na glebę, dlatego nie jest konieczne, aby chwasty powschodziły w trakcie jesiennej aplikacji. Środek nie zwalcza chwastów wschodzących wiosną.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ZBOŻA OZIME
1. Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy 1. liścia (BBCH 11) do fazy widocznych trzech rozkrzewień (BBCH 23).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
- Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
- Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie glebą.
- Nie bronować gleby po zastosowaniu środka.
- Środek może powodować przejściowe przebarwienia rośliny uprawnej nie wpływające na plon.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek ochrony roślin rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji opryskiwanej jesienią, wiosną następnego roku, po wykonaniu orki, można uprawiać: pszenicę jarą, owies oraz kukurydzę. Jesienią, po zbiorach zbóż, na których zastosowano środek Bizon można uprawiać: rzepak ozimy, wszystkie zboża ozime, trawy oraz poplony ścierniskowe (gorczyca, koniczyna inkarnatka). Poplony ścierniskowe (gorczyca, koniczyna inkarnatka) oraz wcześnie wysiewany rzepak ozimy mogą wykazywać przejściowe objawy w postaci zahamowania wzrostu,
szczególnie w miejscach nakładania się cieczy użytkowej, na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.
Wiosną roku następnego, po zbiorach zbóż, można uprawiać wszystkie rośliny bez
dodatkowych ograniczeń.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki, suszę,
- w temperaturze powietrza poniżej 5°C i powyżej 25°C,
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- na rośliny pokryte szronem,
- przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

Nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem
opryskiwanym,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek Bizon zawiera penoksulam, substancję czynną z grupy chemicznej triazolopirymidyn
o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS (wg HRAC grupa B) wobec miotły zbożowej. Środek Bizon zawiera florasulam, substancję czynną z grupy chemicznej triazolopirymidyn o mechanizmie polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS (wg HRAC grupa B) wobec chabra bławatka. Została udokumentowana odporność miotły zbożowej i chabra bławatka na substancje czynne o mechanizmie polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS, w tym z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Stosowanie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania form odpornych, dotyczy to również stosowania substancji czynnych należących do odmiennych grup chemicznych, ale o tym samym mechanizmie działania (odporność krzyżowa).


Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności miotły zbożowej lub chabra
bławatka na substancje czynne o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu
ALS/AHAS (należące do grupy pochodnych sulfonylomocznika lub triazolopirymidyn) należy
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
-ograniczyć stosowanie środków zawierających substancje czynne o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS do 1 zabiegu w sezonie wegetacyjnym,
-jeśli stwierdzono lub istnieje podejrzenie, że na danym polu występuje gatunek chwastu odporny na substancje czynne o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS, w celu zapobieżenia dalszej selekcji form odpornych nie należy stosować na tym polu środka chwastobójczego zawierającego substancję czynną o ww. mechanizmie działania,
-stosować środki zawierające substancje czynne o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS na tym polu przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania,
-ściśle przestrzegać zaleceń umieszczonych na etykiecie stosowania środka, w tym nie stosować dawek niższych od zalecanych do zwalczania tych chwastów,
-w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze sprzedawcą lub z producentem środka ochrony roślin.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. na na powierzchni powierzchni poprzednio poprzednio
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

Niewystarczające wymycie aparatury po zabiegu i pozostawienie resztek środka w opryskiwaczu może być przyczyną silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

Środki ostrożności związane z ochrona środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości od terenów nieużytkowanych rolniczo:
- 10 m lub
- 5 m w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub - 1 m w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.
W przypadku terenów o nachyleniu równym lub mniejszym niż 2%
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od
zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
- 30 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy

użytkowej podczas zabiegu o 50% lub - 15 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub - 10 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.
W przypadku terenów zagrożonych spływem powierzchniowym, tj. o nachyleniu terenu
powyżej 2%
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy, z uwzględnieniem następstwa roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy

VII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C .

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

VIII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »