Skocz do zawartości

Zdjęcie

Blutron 300 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -147/2014 z dnia 28.08.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Agform Ltd. Maidenstone Heath, Blundell Lane, Bursledon, Southampton, SO31 1AA, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: + 44 01329 834875, e-mail: nicola@agform.com
BLUTRON 300 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) -50 g/l (4,90%)
izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) – 250 g/l (24,51%)


Zezwolenie MRiRW nr R -147/2014 z dnia 28.08.2014 r.

Uwaga
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności; Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
Blutron 300 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania
chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Blutron 300 SC pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowaty, przytulia czepna, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: miotła zbożowa,
Chwasty odporne: komosa biała, ostrożeń polny, perz właściwy, wiechlina roczna inne chwasty, wieloletnie i głęboko korzeniące się.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima
Zabieg wykonać jesienią w fazie 2-3 liści pszenicy ozimej (BBCH 12-13).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem Blutron 300 SC w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby, gdy wiosną zaorano plantację nie uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, warzyw cebulowych i roślin kapustnych. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować: -w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych, -na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek oraz pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Rośliny korzeniowe – 150 dni
Należy również uwzględnić następstwo roślin.

VII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie4 niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł
ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

Etykieta środka ochrony roślin Blutron 300 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

VIII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »