Skocz do zawartości

Zdjęcie

Bromotril 250 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -163/2014 z dnia 03.09.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia: +48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, Tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: +48 22 731 50 86 85 84, fax: +48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl
4. ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794 22 35, fax.: +48 71 794 39 66, infolinia: +48 71 794 20 40, e-mail: biuro_amp@adama.com

BROMOTRIL 250 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
bromoksynil (związek z grupy hydroksybenzonitryli) -250 g/l (21,63%)

Zezwolenie MRiRW nr R -163/2014 z dnia 03.09.2014 r.

Uwaga
H302 -Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 -Działa drażniąco na oczy.
H332 -Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H361d -Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411 -Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 -Zawiera bromoksynil. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P201 -Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P261 -Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P281 -Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P304 + P340 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 -Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych
w kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa kontaktowo, pobierany jest głównie poprzez liście powodując ich zasychanie,
a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-4
liści.

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, bodziszek drobny.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Kukurydza pastewna
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 -1,3 l/ha
Wyższą dawkę środka stosować na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej (4-6 liści ) oraz
na glebach cięższych.

Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach, w fazie 4-6 liści kukurydzy (BBCH 14-16) (na rośliny
wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-4 liści.

UWAGA
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu kukurydzy (chłody oraz duża wilgotność powietrza i gleby) stosować dawkę 1 l/ha z uwagi na możliwość uszkodzeń roślin kukurydzy.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki), na tym samym polu można uprawiać wszystkie rośliny po uprzednim wykonaniu uprawy przedsiewnej.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środka nie stosować:
1. w kukurydzy cukrowej,
2. na siewki kukurydzy oraz na rośliny w fazie rozwojowej późniejszej od zalecanej, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
3. na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki,
4. podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem,
5. w temperaturze powietrza niższej niż 7oC lub wyższej niż 25oC (kilkudniowy spadek temperatury poniżej 7oC po zabiegu powoduje obniżenie skuteczności działania natomiast w temperaturze powyżej 25oC środek może powodować uszkodzenia rośliny uprawnej).

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
1. znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
2. nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Nie dopuścić skarmiania bydła opryskanymi roślinami przez 21 dni od daty zabiegu.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony pszczół nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Podczas zabiegu
unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie tereny.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Kukurydza pastewna -60 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dopuścić skarmiania bydła opryskanymi roślinami przez 21 dni od daty zabiegu

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin.

VII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC -30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

VIII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »