Skocz do zawartości

Zdjęcie

Conan 600 EC


r.
Posiadacz zezwolenie:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse, DE-21683 Stade,
Republika Federalna Niemiec, Tel: +49 41 4192 040 Fax: +49 41 4192 0411;
www.cheminova.de, e-mail: info@cheminova.de

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi środowiska

CONAN 600 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
petoksamid - związek z grupy chloroacetamidów - 600 g w 1 litrze środka (56,59%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 114/2013 z dnia 29.07.2013 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie przez kontakt ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
CONAN 600 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do
sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, stosowany doglebowo,
przeznaczony do przedwschodowego zwalczania chwastów jedno -i dwuliściennych
w rzepaku ozimym.
Środek Conan 600 EC stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, gwiazdnica pospolita
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, tobołki polne
Chwasty odporne: przytulia czepna, fiołek polny.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Rzepak ozimy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Środek stosować jesienią, przed wschodami rzepaku ozimego, oraz przed
wschodami chwastów lub zaraz po ich wykiełkowaniu.
W celu zwiększenia skuteczności działania środka i rozszerzenia spektrum
zwalczanych gatunków chwastów środek Conan 600 EC można stosować
w mieszaninie z herbicydem Reactor 360 CS:

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Conan 600 EC 1,75 l/ha + Reactor 360 CS 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Conan 600 EC 1,75 l/ha + Reactor 360 CS 0,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1. Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA!
Stosując środek Conan 600 EC łącznie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla środka wchodzącego w skład mieszaniny (zgodnie z etykietą tego środka).
- Następstwo roślin
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
- Przeciwskazania
Środka nie stosować: - na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby lub szkodniki, mokre; - w temperaturze (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 25oC, - w czasie południowych upałów i silnego nasłonecznienia, po długotrwałej suszy.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka Conan 600 EC ze środkiem Reactor 360 CS, przygotować ciecz użytkową środka Conan 600 EC w połowie wymaganej ilości wody, dodać środek Reactor 360 CS i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie

zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i
które zwróciły się o taką informację.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z
najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Kraków – (12) 411 99 99 Lublin – (81) 740 89 83 Łódź – (42) 657 99 00 Poznań – (61) 847 69 46 Rzeszów SosnowieTarnów Warszawa Wrocław – (17) 866 40 25 c – (32) 266 11 45 – (14) 631 54 09 – (22) 619 66 54 – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5oC i nie wyższej niż 25oC.
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »