Skocz do zawartości

Zdjęcie

Bora 500 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -…415…/2014d z dnia …28….10.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -25/2011 i.r. z dnia 18.04.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel. 22 395 66 60, infolinia: 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1. ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: (71) 794 22 35, fax.: (71) 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e-mail: biuro_amp@adama.com
2. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: (63) 240 01 18, fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
3. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, Tel. (61) 297 26 00, (61) 812 51 13, Fax. (61) 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
4. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: (22) 731 50 86 85 84, fax:

(22) 725 54 02, www.whlogistics.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

BORA 500 SC
Zawartość substancji czynnej: metazachlor/2’,6’-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid (związek z grupy amidów) -500 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R -25/2011 i.r. z dnia 18.04.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -232/2012d z dnia 25.09.2012 r.
decyzją MRiRW nr R -23/2014d z dnia 30.01.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -415/2014d z dnia 28..10.2014 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA.
BORA 500 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed
wschodami.
Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnoty, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, samosiewy zbóż, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, tobołki polne
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA.
1. Rzepak ozimy
Środek stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści,
a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
Zalecana dawka: 2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek ochrony roślin BORA 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.

UWAGA!
Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

III OKRES KARENCJI.
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ.
Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

IV PRZECIWWSKAZANIA
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Środka nie stosować:
- w okresie wschodów rzepaku,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące
rośliny uprawne. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej
środkiem BORA 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki)
po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary,
ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej
uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość 20 cm ­począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując
te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM.
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343-30-08

Okres ważności -2 lata Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »