Skocz do zawartości

Zdjęcie

Aneks SX 50 SG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 171/2012d z dnia 07.08.2012 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 109/2009 z dnia 23.09.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa,tel.: (22) 320 09 00, fax.: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com
Producent: DuPont International Operations Sarl., P.O. Box 50, 2 Chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Konfederacja Szwajcarska, tel.: +41 (0)22 7175111; fax +41 (0)22 7176088
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

A N E K S S X 5 0 S G
Zawartość substancji czynnych:
tifensulfuron metylowy 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylokarbamoilosulfoamoilo)
tiofeno-2-karboksylam metylu
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40%
tribenuron metylowy 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3­metyloureido]sulfonylo}benzoesan metylowy
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10%.

Zezwolenie MRiRW nr R - 109/2009 z dnia 23.09.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-171/2012d z dnia 07.08.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
3. W celu ochrony roślin niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 50 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy, redukujących znos chmury oprysku o 50%,
- 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy, redukujących znos chmury oprysku o 75%,
- 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy, redukujących znos chmury oprysku o 90%.

I. OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie jednorodnej mieszaniny granul do sporządzania roztworu wodnego, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Srodek chwastobójczy w formie granul sporządzonych w technologii SX, która zapewnia ich
całkowitą jednorodność i rozpuszczalność.
Jest herbicydem zawierającym substancje aktywne o działaniu systemicznym. Pobierane są
one głównie przez liście, częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszczają się
wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pierwszy efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu
14-21 dni od zastosowania środka. Pełen efekt zwalczania chwastów widoczny jest po co
najmniej 40 dniach. Środek najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.
Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.
Aneks SX 50 SG wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają
zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest
selektywny dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło. Środek można
stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, tasznik pospolity
Chwasty odporne: powój polny, skrzypy.

III. ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 37).
Zalecana dawka: 120-150 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody)
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów wystepujacych w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka. Z uwagi na ryzyko pojawienia się odporności niektórych gatunków chwastów na związki sulfonylomocznikowe zaleca się aby środek stosować tylko jeden raz w sezonie uprawy danej rośliny. Należy unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach
agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można
uprawiać zboża i kukurydzę.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie,
- łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
- w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

IV. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie
wstrząsnąć (wymieszać). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem). Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Następnie wyłączyć mieszadła, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC. Po
zamknięciu zbiornika (ew. wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadła hydrauliczne.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. Technologia SX pozwala na skrócenie procedury mycia opryskiwacza o 75%, a także zmniejszenie ilości wody o 80% w porównaniu do herbicydów sulfonylomocznikowych w formulacjach WG lub WP. Ponadto podczas mycia opryskiwacza nie ma konieczności stosowania środków myjących zawierających podchloryn sodowy.
Sposób mycia opryskiwacza:
1. Dokładnie wymyć wodą wszystkie wewnętrzne powierzchnie opryskiwacza (łącznie z pokrywą) używając do tego wody w ilości co najmniej 10% pojemności opryskiwacza. Usunąć widoczny osad. Opłukać pompę, filtry oraz belkę po zdjęciu końcówek dysz (te elementy wymyć oddzielnie).
2. Procedurę mycia powtórzyć.

Uwaga
Niezneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX. POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »