Skocz do zawartości

Zdjęcie

Cordian 450 SL


Posiadacz zezwolenia:
HELM AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 40 2375-0, fax: +49 40 2375-1845
CORDIAN 450 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat
(związek z grupy kwasów aminofosforowych) w formie soli potasowej – 450 g/l (37,5%)

Zezwolenie MRiRW nr R -192/2014 z dnia 19.09.2014 r.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 -W celu uniknięcia ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z etykietą.
P391 -Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
Cordian 450 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) w uprawie zbóż,
rzepaku ozimego, i po zbiorze roślin uprawnych oraz w sadach jabłoniowych i gruszowych,
na użytkach zielonych, a także do desykacji zbóż i rzepaku ozimego.
Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
Nie stosować opryskiwaczy ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Cordian 450 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 4 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyśpieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostrożeń polny, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina łąkowa, wiechlina roczna, życica trwała, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita
Chwasty średnio wrażliwe: koniczyna polna, mniszek pospolity, szczyr roczny, żółtlica drobnokwiatowa ,szczaw zwyczajny, chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, perz zwyczajny


II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Pola uprawne przed zbiorem zbóż -zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru, desykacja.
Zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 7 -14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
1. Pszenica ozima, Pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Desykacja

Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 7 -14 dni przed przewidywanym zbiorem.

1. Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha
2. Pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

PRZECIWWSKAZANIA
- Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego oraz na cele browarnicze.
-Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej.
- Słomę zbóż można używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

UWAGI
- W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.
- Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

Pola uprawne przed zbiorem roślin oleistych -zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru, desykacja.
1. Rzepak ozimy
Termin stosowania: Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej 30%.W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Termin stosowania musi uwzględnić okres karencji środka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

PRZECIWWSKAZANIE
Nie stosować środka na plantacjach nasiennych.

UWAGI
- W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.
- Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.


Pola uprawne po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych
– zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów.

- Przygotowanie pola pod uprawę
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone,
intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych
zabiegów uprawowych.
W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć
co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny
mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa
liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100 -400 l/ha

2. jabłoń, grusza
Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do lata, na intensywnie rosnące chwasty, które osiągnęły wysokość 15-20 cm.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

UWAGI
- Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
-Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3 . Użytki zielone
Środek do stosowania w celu odnowienia łąk i pastwisk.
Termin stosowania: Środek stosuje się, gdy chwasty osiągną wysokość 15 cm. W momencie opryskiwania perz powinien wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu na którym stosowano środek Cordian 450 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
-przed wschodami chwastów,
-na mokre rośliny,
-przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny


po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu). -podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
3. Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną glifosat można stosować na tej samej powierzchni maksymalnie dwukrotnie w przeciągu roku kalendarzowego z zachowaniem minimalnego odstępu czasu 90 dni. W ciągu jednego roku kalendarzowego nie można przekroczyć maksymalnej łącznej dawki substancji czynnej glifosat, która wynosi 3,6 kg/ha.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Stosować odpowiednie rękawice ochronne. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed wlaniem środka do zbiornika opryskiwacza należy opakowanie silnie wstrząsnąć aż do uzyskania jednolitej zawiesiny. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. W przypadku przerw w pracy opryskiwacza, przed przystąpieniem do opryskiwania włączyć mieszadło i dokładnie wymieszać ciecz.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica, pszenżyto, jęczmień – 7 dni,
Rzepak – 14 dni,
Owoce ziarnkowe (jabłka, gruszki) – 42 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
5 -7 dni

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Nie dopuścić do przemarznięcia środka.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

VII PIERWSZA POMOC
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów po żniwach zobacz »