Skocz do zawartości

Zdjęcie

Basagran 480 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-394/2014d z dnia 22.10.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1. Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: 48 62 78 32 000, fax: 48 62 78 44 445, e-mail: agrecol@agrecol.pl
2. Agropak Sp. j., Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 48 32 615 69 18, fax: 48 32 615 63 30, e-mail:agropak@agropak.pl
3. SUMIN D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel.: 61 29 72 600, fax: 61 29 72 602, e-mail:sumin@sumin.com.pl

BASAGRAN 480 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
bentazon (związek z grupy diazyn) – 480 g/l

Zezwolenie MRiRW nr R-4/2010 z dnia 08.01.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-394/2014d z dnia 22.10.2014 r.

Uwaga
H302 -Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 -Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 -Działa drażniąco na oczy.
H412 -Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261c – Unikać wdychania mgły.
P264 – Dokładnie umyć ręce dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 +P312 + P330 -W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Wypłukać usta. P302 + P352 -W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P333 + P313 -W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

I OPIS DZIAŁANIA
Basagran 480 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w ziemniaku, fasoli, grochu jadalnym na suche nasiona oraz grochu jadalnym zielonym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3-4 liści.
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, przetacznik polny, wilczomlecz obrotny
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, samosiewy rzepaku oraz chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Ziemniak
Termin stosowania: po wschodach, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10-15 cm.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
lub:
W celu zwiększania skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować
w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG:
Basagran 480 SL 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25-0,3 kg/ha.
Stosować jako zabieg uzupełniający, gdy zastosowane wcześniej doglebowo środki
chwastobójcze nie zniszczyły chwastów w zadowalającym stopniu.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:
-Przed zabiegiem nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych.
-Przed zastosowaniem mieszaniny środków Basagran 480 SL z Sencor 70 WG zapoznać się z treścią etykiety środka Sencor 70 WG w celu określenia wrażliwości odmianowej ziemniaka.
- Stosowanie środka Basagran 480 SL w mieszaninie ze środkiem Sencor 70 WG w ziemniaku zwiększa skuteczność zwalczania chwastów (m.in. chwastnicy jednostronnej).

2. Groch jadalny zielony, groch jadalny na suche nasiona
Termin stosowania: przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. na początku pojawienia się wąsów czepnych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3 l/ha
Basagran 480 SL można również stosować z adiuwantem Olbras 88 EC:
Basagran 480 SL 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

3. Fasola
Termin stosowania: od fazy 1 pary trójdzielnych liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3 l/ha
Środek można stosować również w dawce dzielonej: pierwszy zabieg wcześnie po wschodach chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej fasoli w dawce 1,25 l/ha
drugi zabieg w 7-10 dni po pierwszym w dawce 1,25 l/ha
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 (w przypadku dawek
dzielonych).

Uwagi:
- W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami lub
adiuwantami należy ściśle przestrzegać etykiety tych środków lub
adiuwantów.
- Środek stosowany w ziemniakach i fasoli może powodować przemijające uszkodzenia roślin bez ujemnego wpływu na plon.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na polu potraktowanym środkiem można uprawiać rośliny, w których środek jest zalecany.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środka Basagran 480 SL nie stosować:
-na rośliny zwiędnięte, chore lub uszkodzone przez szkodniki,
-bezpośrednio przed spodziewanym deszczem i po deszczu,
-w temperaturze powyżej 22°C i poniżej 10°C.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić woda do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciesz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka Basagran 480 SL z adiuwantem Olbras 88 EC dodać adiuwant (z włączonym mieszadłem) do cieczy użytkowej środka Basagran 480 SL sporządzonej w zbiorniku opryskiwacza w połowie objętości wody, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości nadal mieszając.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy, należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

VII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać w temperaturze 0°C -30°C, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania
odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.

VIII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub
etykietę.

Okres ważności -3 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Etykieta środka ochrony roślin Basagran 480 SL, załącznik do decyzji MRiRW

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »