Skocz do zawartości

Zdjęcie

Arrow 240 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 60/2011d z dnia 22.03.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-17/2007 z dnia 11.05.2007 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 01-121 Warszawa, tel.: +48 (22) 395 66 66, fax: +48 (22) 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl
Producent: Agan Chemical Manufacturers Ltd., Northen Industrial Zone, P.O.Box 262 Ashdod 77102, Izrael, tel: +972-8-85-15-211, fax:+972-8-85-22-806; e-mail: agan@agan.co.il
Konfekcjoner:

Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel. 63 240 01 18, Fax. 63 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

A R R O W 240 EC
Zawartość substancji aktywnej:
kletodym (±)-2- {(E)-1-[(E)-chloroalliloksyimino]propylo}-5-[2-(etylotio)propylo]-3­hydroksycykloheksen-2-on (związek z grupy cykloheksanodionów) -240 g w 1 litrze środka.

Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną:
solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne,
frakcja naftowa niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW Nr R-17/2007 z dnia 11.05.2007 r. zmienione decyzją MRiRW nr R- 27/2010d z dnia 26.01.2010 r. oraz decyzją MRiRW nr R -60/2011d z dnia 22.03.2011 r.

Szkodliwy
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej i innych chwastów jednoliściennych (po wschodach) w buraku cukrowym i rzepaku ozimym.
Środek wykazuje działanie układowe, pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin jednoliściennych. Efektem działania jest żółknięcie, a następnie zasychanie najmłodszych liści chwastów i jest to widoczne po upływie około 7 dni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Opady deszczu występujące 1 godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek stosuje się nalistnie po wschodach chwastów. Jednoroczne chwasty jednoliścienne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy zbóż
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Arrow 240 EC zawsze stosować z adiuwantem (środek wspomagający) Atpolan 80 EC, Olbras 88 EC.
ROŚLINY ROLNICZE
a) do zwalczania chwastów jednorocznych np. prosowatych, miotły zbożowej, samosiewów zbóż środek stosować w fazie 2-5 liści Arrow 240 EC 0,4 l/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha lub Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
B) do zwalczania perzu środek stosować w fazie 4-6 liści Arrow 240 EC 1 l/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha lub Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

1. BURAK CUKROWY
(PLANTACJE PRODUKCYJNE).
Opryskiwać w okresie od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi.
Uwaga
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować na 7 dni przed przerywką lub nie wcześniej niż 7 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).

2. RZEPAK OZIMY
Środek stosować wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Arrow 240 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, do odchwaszczania których zaleca się środek lub inne rośliny dwuliścienne.

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji rzepak - 70 DNI burak -30 DNI
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
-bez dodatku adiuwanta (środek wspomagający),
-podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza roślin jednoliściennych (np. kukurydzy, zbóż), -podczas długotrwałej suszy, -jeżeli w przeciągu 1 godziny po zabiegu mogą nastąpić opady deszczu.
2. Chwasty dwuliścienne można zwalczać chemicznie na co najmniej 5 dni przed zastosowaniem środka Arrow 240 EC lub co najmniej 5 dni po jego zastosowaniu.
3. Nie wykonywać uprawek mechanicznych na 7 dni przed zastosowaniem i w 7 dni po zastosowaniu środka Arrow 240 EC.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
z włączonym mieszadłem, a następnie nadal mieszając dodać adiuwant i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VII PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

IX. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »