Skocz do zawartości

Zdjęcie

Butoxone M 400 SL


Posiadacz zewolenia: Nufarm UK Limited, Wyke Lane, Wyke, Bradford BD12 9EJ, West Yorkshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel. +44 1274 691234, fax: +44 1274 691176.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel. +48 22 620 32 52, fax +48 22 654 07 97, www.fnagro.pl
Konfekcjoner: Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, Rzeczpospolita Polska tel.: +48 42 650 95 50, fax: +48 42 650 66 95, e-mail:biuro@danmar.eu
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

BUTOXONE M400 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
MCPB – związek z grupy fenoksykwasów – 400 g/l w formie soli sodowej (35,08%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 136/2012 z dnia 23.10.2012 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
BUTOXONE M 400 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w grochu. Środek Butoxone M 400 SL stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
BUTOXONE M 400 SL pobierany jest przez liście chwastów, powodując ich deformację a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Najskuteczniej zwalcza chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie siewki.

Wrażliwość chwastów:

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne, gwiazdnica pospolita, komosa bała, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: rdest powojowaty, fiołek polny, jasnota purpurowa, przytulia czepna, rumian polny, fiołek polny, przytulia czepna,jasnota purpurowa, rumian polny

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Groch
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Środek stosować w fazie 1 - 3 wąsów czepnych.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga!
Odmiana grochu jadalnego Opal może być wrażliwa na działanie środka. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: - na rośliny chore uszkodzone lub fazie rozwojowej innej od zalecanej - później niż na 8 godzin przed spodziewanym deszczem - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Butoxone M 400 SL nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w tym samym lub kolejnym sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy,
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGA:
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na
znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po
zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Sposób mycia:
-opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić, -napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać, przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem, -części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy, -ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE (okres prewencji dla ludzi):
Nie dotyczy.
2. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji dla zwierząt):
14 dni.
3. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Groch – 14 dni.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Groch – 14 dni.
6. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
7. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczona oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
8. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej
i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem zwalczania konieczne jest
zastosowanie 5 metrowej strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI. INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
-jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się
z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (17) 866 40 25 – (32) 266 11 45 (14) 631 54 09 (22) 619 66 54 (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0o i nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji-.............
Zawartość netto-...........

Nr partii-.......................Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »