Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Aminopielik Super 464 SL


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -167/2014 z dnia 05.09.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia: +48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, Tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: +48 22 731 50 86 85 84, fax: +48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl
4. ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794 22 35, fax.: +48 71 794 39 66, infolinia: +48 71 794 20 40, e-mail: biuro_amp@adama.com

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
AMINOPIELIK SUPER 464 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,73%)
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,37%)

Zezwolenie MRiRW nr R -167/2014 z dnia 05.09.2014 r.
Szkodliwy
Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

I OPIS DZIAŁANIA
Aminopielik Super 464 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie. Środek stosuje się do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Etykieta środka ochrony roślin Aminopielik Super 464 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Środek pobierany jest przez liście chwastów, powoduje zahamowanie wzrostu i deformację roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2 – 6 liści, a przytulię czepną w fazie 3-4 okółków.
Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest ptasi, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: dymnica pospolita, krzywoszyj polny, mniszek pospolity, poziewnik szorstki, rdest powojowy, rumian polny, rzepak ozimy samosiewy, wyka ptasia,jasnota purpurowa, jasnota różowa
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, poziewnik polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Jęczmień jary, pszenica jara
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać w fazie krzewienia zbóż (BBCH 21-29).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

2. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać wiosną w fazie krzewienia zbóż (BBCH 21-29).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

IV NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Aminopielik Super 464 SL w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej, można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek stosować w temperaturze minimum 10oC.
2. Znaczne spadki temperatur po zabiegu mogą spowodować obniżenie skuteczności środka.
3. Środka nie stosować:

1. podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza na rośliny dwuliścienne,
2. w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
3. w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
4. na rośliny mokre, chore lub uszkodzone,
5. w czasie nadmiernej suszy i później niż na 8 godzin przed spodziewanym deszczem.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

1. znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
2. nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.


VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczona skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie lub etykietę.
Nosić odpowiednią odzież ochronna, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Etykieta środka ochrony roślin Aminopielik Super 464 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Ludzie -nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin.
Po zastosowaniu środka nie wprowadzać zwierząt gospodarskich przez 21 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

VIII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC -30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

IX PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........

Etykieta środka ochrony roślin Aminopielik Super 464 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »