Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Callisto 100 SC


Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: (22) 326-06-01. fax: (22) 326-06-99.
Producent: Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey, GU2 7YH, Zjednoczone Królewstwo Wielkiej Brytani i Irlandii Północnej, tel.: (+44,1,483) 260-000, fax: (+44,1,483) 260-001.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

CALLISTO 100 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
mezotrion - związek z grupy trójketonów – 100g w1 l środka.
Substancje niebędące substancją aktywną: oktan-1-ol, etoksylowany eter
izodecylowy, kwas ortofosforowy.


Zezwolenie MRiRW nr R - 25/2009 z dnia 27.02.2009 r., zmienione decyzją MRiRW nr R - 238/2012d z dnia 03.10.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 30/2013d z dnia 21.01.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
CALLISTO 100 SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy. Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach. Środek Callisto 100 SC stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: dymnica pospolita

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Kukurydza
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Środek najlepiej stosować w fazie 4-5 liści kukurydzy.
Zabieg wykonać po wschodach chwastów w okresie, gdy mają one rozwinięte 2-6 liści, najlepiej, gdy większość z nich znajduje się w fazie 4 liści.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej i dymnicy pospolitej zaleca się stosować maksymalną dawkę środka Callisto 100 SC, tj. 1,5 l/ha oraz wykonanie zabiegu w fazie 2-4 liści chwastu.

Następstwo roślin
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Callisto 100 SC (w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na polu można uprawiać kukurydzę lub życicę trwałą. Po wykonaniu głębokiej orki oprócz w/w roślin można także uprawiać sorgo. Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji, odchwaszczonej środkiem Callisto 100 SC do 1 lipca oraz po wykonaniu głębokiej orki można wysiewać wszystkie rośliny uprawne. W przypadku uprawy roślin wrażliwych tj. buraka, strączkowych, rzepaku ozimego, słonecznika i warzyw oraz wcześnie sianych zbóż ozimych możliwe jest wystąpienie uszkodzeń. W skrajnie niekorzystnych warunkach (gleby piaszczyste, gleby łatwo przesychające, gleby o niskim pH [< 6.0], gleby o wysokiej zawartości substancji organicznej [>4.0%], niskiej aktywności biologicznej, wyjątkowo niskich temperaturach w okresie zimowym, wyjątkowo niskiej wilgotność gleby latem i/lub jesienią i/lub zimą, nakładanie się powierzchni opryskanej preparatem, gleba nadmiernie ugnieciona) mogą wystąpić tymczasowe wybielenia, zahamowanie wzrostu, zmniejszenie obsady w roślinach wrażliwych (buraki, strączkowe, słonecznik i warzywa). Dlatego też uprawa w/w roślin jako roślin następczych nie jest zalecana gdy pH gleby jest znacznie poniżej 6.0, lub jeśli po zastosowaniu środka w poprzednim sezonie, wystąpił długotrwały okres posuchy. Głęboka orka po uprawie kukurydzy i pH gleby ponad 6.0 znacząco zmniejszają ryzyko uszkodzeń tych roślin.

Przeciwwskazania
- Środka nie stosować: - na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę, - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
- Nie zaleca się stosowania środka Callisto 100 SC w liniach wsobnych kukurydzy oraz na plantacjach nasiennych, bez uprzedniego sprawdzenia wrażliwości na środek, a także w kukurydzy cukrowej.
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

IV. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1 OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
Nie dotyczy.
2 OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 3 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6 OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Chronić przed dziećmi.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
7 OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. W przypadku zastosowania odpowiednich rozpylaczy, redukujących znos
chmury oprysku o 75%, można zmniejszyć strefę ochronną do szerokości 5 m od
terenów nieużytkowanych rolniczo.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

VI INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc

medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z
najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie
przekraczającej zakresu 0–30°C.

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji - ..............................................................................................................
Zawartość netto - ...........................................................................................................
Nr partii - ........................................................................................................................Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »