Skocz do zawartości

Zdjęcie

Command 480 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 259/2013d z dnia 24.10.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 57/2008 z dnia 17.07.2008 r.
Posiadacz zezwolenia: FMC Chemical s.p.r.l., Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Bruksela, Królestwo Belgii, tel.: 0032 2 645 9584, fax: 0032 2 645 9655.
Producent: FMC Corporation, 1735 Market Street PA 19103 Philadelphia, Stany Zjednoczone Ameryki, tel.: 001 215 299 6000, fax: 001 215 299 5999.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax:
(22) 654 07 97.
Konfekcjoner:

Target S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.:0048 58 774 10 90, fax.: 0048 58 676 74 89.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

C O M M A N D 480 EC
Zawartość substancji czynnej: chlomazon /2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on/ (związek z grupy izoksazolidionów) - 480 g w 1 litrze środka.
Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: Solvesso 100, solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna - niespecyfikowana.
Zezwolenie MRiRW nr R - 57/2008 z dnia 17.07.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R – 173/2009d z dnia 03.11.2009 r.
decyzją MRiRW nr R - 213/2010d z dnia 28.07.2010 r.
decyzją MRiRW nr R - 168/2011d z dnia 03.06.2011 r.
decyzją MRiRW nr R - 253/2012d z dnia 10.10.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 259/2013d z dnia 24.10.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Produkt łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


UWAGA!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
COMMAND 480 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w bobiku, grochu jadalnym, marchwi, rzepaku ozimym, rzepaku jarym, tytoniu i ziemniaku. Command 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rumian polny, rumianek pospolity
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, stulicha psia.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. ZIEMNIAK
Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać po ostatnim obredleniu - na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka. Środek stosować łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC.
Zalecana dawka:
Command 480 EC 0,1-0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha.

2. RZEPAK OZIMY
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania. Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średniowrażliwych środek można stosować (w tym samym terminie), łącznie ze środkiem Butisan 400 SC, Teridox 500 EC lub Devrinol 450 SC w dawce:
Command 480 EC 0,15-0,2 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha
lub
Command 480 EC 0,15-0,2 l/ha + Teridox 500 EC 2,0 l/ha
lub
Command 480 EC 0,2 l/ha + Devrinol 450 SC 2,0 l/ha.

UWAGA!
Mieszaninę środków Command 480 EC i Devrinol 450 SC stosować przed siewem rzepaku i wymieszać z glebą na głębokość 3 cm przy użyciu brony.

3. RZEPAK JARY
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średnio wrażliwych środek można stosować (w tym samym terminie) łącznie ze środkiem Butisan 400 SC w dawce:
Command 480 EC 0,2 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha.

UWAGI!
- Mieszanin ze środkami: Butisan 400 SC, Teridox 500 EC, Devrinol 450 SC nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).
- Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.

4. GROCH JADALNY
Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.

5. BOBIK
Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawce:
Command 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha.

6. MARCHEW
Środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie
uprawioną (bez grud) glebę.
Zalecana dawka: 0,2-0,25 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów stosować środek
w mieszaninie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawce:
Command 480 EC 0,15-0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha.

7. TYTOŃ
Środek stosować na glebę dobrze uprawioną o wyrównanej powierzchni nie później niż
1 dzień przed posadzeniem rozsady tytoniu.
Po zastosowaniu środek niezwłocznie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby na głębokość 5­7 cm, przez bronowanie.

Zalecana dawka: 0,6-0,8 l/ha.
W zalecanych dawkach skutecznie zwalczane są również chwasty średnio wrażliwe. Wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości próchnicy.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, zastosowanie rozpylaczy anty znoszeniowych 80-250 l/ha.

UWAGI:
- Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
- Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
- W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.

W przypadku stosowania środka ochrony roślin Command 480 EC w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach – instrukcjach stosowania tych środków.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać wiosną: BOBIK, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, RZEPAK JARY, zboża jare, (z wyjątkiem jęczmienia jarego), ziemniaki lub TYTOŃ. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji cukini, dyni, grochu, łubinu białego, łubinu żółtego, ogórków, ziemniaków, rzepaku jarego lub tytoniu na tym samym polu można uprawiać rośliny w których zaleca się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami. W roku stosowania środka Command 480 EC w tytoniu nie uprawiać zbóż ozimych; natomiast w roku stosowania środka w bobiku, grochu, rzepaku jarym i ziemniakach można uprawiać zboża ozime. W przypadku stosowania środka Command 480 EC w dawce 0,25 l/ha można uprawiać zboża ozime szczególnie w późniejszych terminach siewu. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon.
UWAGA!
Podczas stosowania środka Command 480 EC w mieszaninie z innymi herbicydami przestrzegać również zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.

PRZECIWWSKAZANIA
- Środka (również w mieszaninie z innym herbicydem ) nie stosować:
w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich
uszkodzenia, na glebach zbyt wilgotnych i przesuszonych, podczas ciszy sprzyjającej
występowaniu inwersji temperatury, gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy
użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy, w odległości mniejszej niż 20 m od upraw roślin
warzywnych, sadowniczych, plantacji szkółek i roślin pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy,
lucerny i buraków.
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, nakładania się cieczy użytkowej na
stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W przypadku łącznego stosowania środków Command 480 EC ze środkami w formie proszku do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy cieczą użytkową środka Command 480 EC wlać zawiesinę sporządzoną w oddzielnym naczyniu -zgodnie z instrukcją stosowania środka w formie proszku, a następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie płynu, do cieczy użytkowej środka Command 480 EC dodać środek w formie płynu i uzupełnić zbiornik wodą dokładnie mieszając. Uwaga: Środek bardzo lotny! Zabiegi przeprowadzić opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średnio -lub grubokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień. Belka polowa opryskiwacza powinna być zawieszona na minimalnej wysokości zalecanej dla użytego typu rozpylacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC .

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza
i pokazać mu opakowanie lub - etykietę.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII PIERWSZA POMOC
W przypadku wypicia (połknięcia) -wypić dużą ilość mleka lub wody. Nie pić alkoholu! Nie wywoływać wymiotów! Wezwać lekarza! W przypadku zanieczyszczenia skóry -zdjąć zanieczyszczoną odzież a zanieczyszczoną skórę zmyć natychmiast wodą i mydłem. Udać się do lekarza. Przy kontakcie oddechowym -wyprowadzić poszkodowanego z terenu o zanieczyszczonym powietrzu, w przypadku utrzymywania się trudności w oddychaniu zasięgnąć porady lekarza!
INFORMACJE DLA LEKARZA
Command 480 EC zawiera aromatyczne rozpuszczalniki, które mogą powodować uboczne działanie na układ oddechowy. Stosować endoskopowe usunięcie pozostałości z żołądka, dodatkowo stosować węgiel aktywny i środki przeczyszczające, które pomogą w oczyszczeniu układu pokarmowego.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak pozbyć się chwastów w uprawie rzepaku? zobacz »