Skocz do zawartości

Zdjęcie

Bofix 260 EW


Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 854 03 20, fax: 22 854 03 29, email: fwrpols@dow.com, www.dowagro.com.pl

Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie:
- Agropak Sp. J. B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 615 69 18, tel./fax: 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl
- SUMIN D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j. ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel.: 61 29 72 600; 61 81 25 113; fax: 61 29 72 602; e-mail: sumin@sumin.com.pl
- TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel./fax: 58 676 72 43, e-mail: info@target.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

BOFIX 260 EW
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) w postaci estru
(fluroksypyr metylu) – 40 g/l (3,66%)
chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) w postaci soli
monoetanoloaminowej – 20 g/l (1,83%)
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) w postaci soli potasowej – 200 g/l (18,34%)

Zezwolenie MRiRW nr R-162/2013 z dnia 12.12.2013 r.

UWAGA
Działa drażniąco na oczy
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
Bofix 260 EW jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (emulsja olejowa w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa układowo. Pobierany jest przez liście i przemieszczany do korzeni chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Pierwsze objawy na chwastach wrażliwych pojawiają się po upływie 1-2 dni. Wzrost chwastów zostaje zahamowany i chwasty zamierają po upływie 3-4 tygodni. Środek działa najskuteczniej po zastosowaniu w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, maruna bezwonna, mniszek pospolity, przytulia czepna, stokrotka pospolita, niezapominajka polna, szczaw tępolistny

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Środek stosować wyłącznie w terminie od początku kwietnia do połowy września.

1. Trawniki, boiska sportowe, pola golfowe.
Środek stosować podczas dobrej pogody, na wilgotną glebę od wiosny do wczesnej jesieni w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
(co odpowiada 40 ml środka stosowanym na 100 m2)

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 3 -4 l/ha
(co odpowiada 30 -40 ml środka stosowanym na 100 m2)
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w starszych fazach rozwojowych oraz w przypadku silnego zachwaszczenia zwłaszcza babkami i mniszkiem pospolitym.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym -1.
Zalecana ilość wody: 200 -300 l/ha.
(100 ml herbicydu Bofix 260 EW należy wlać do 5 -10 litrów wody)
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie kosić trawnika do 3 dni przed zastosowaniem środka (aby zwalczane chwasty były
jak największe) oraz przez co najmniej 3 dni po zastosowaniu środka (aby umożliwić
przemieszczenie środka do korzeni).
- Nie stosować trawy pochodzącej z 3 kolejnych koszeń trawnika po zastosowaniu herbicydu Bofix 260 EW do kompostowania oraz do ściółkowania jakichkolwiek roślin uprawnych, ozdobnych, krzewów i drzew.
- Podczas opryskiwania trawników w pobliżu innych roślin uprawnych, drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na rośliny uprawne, korony drzew i krzewy (zwłaszcza na niezdrewniałe części roślin). Ograniczyć do minimum możliwość zetknięcia się cieczy użytkowej środka z glebą w pobliżu krzewów oraz pod koronami drzew.
- Środka nie stosować na trawnikach młodych, z roślinami słabo ukorzenionymi, na rośliny chore, wysuszone lub uszkodzone, w czasie nadmiernej suszy lub przed zbliżającym się deszczem.
- Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego przez 21 dni po opryskiwaniu. - Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia w którym na obszar na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
ludzie – 12 godzin zwierzęta gospodarskie – 21 dni
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Doglebowe zwalczanie chwastów w zbożach zobacz »