Skocz do zawartości

Zdjęcie

BOFIX 260 EW2


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -186/2013d z dnia 08.08.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 46/2007 z dnia 13.12.2007 r.
Posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: (22) 854 03 20, fax: (22) 854 03 29, e -mail fwrpols@dow.com, www.dowagro.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

BOFIX 260 EW
Zawartość substancji czynnych:
fluroksypyr – kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy
(związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 40 g w1 litrze
środka,
w formie estru 1-metyloheptylowego
chlopyralid – kwas 3,6-dichlropirydyno-2-karboksylowy (związek z grupy
pochodnych kwasu karboksylowego) – 20 g w 1 litrze środka;
MCPA – kwas 4-choloro-2-metylofenoksyoctowy (związek z grupy fenoksykwasów)

– 200 g w 1 litrze środka w formie soli potasowej.
Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne. Frakcja naftowa niesprecyzowana.
Zezwolenie MRiRW nr R - 46/2007 z dnia 13.12.2007 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 127/2011d z dnia 04.05.2011 r.
decyzją MRiRW nr R - 109/2012d z dnia 24.04.2012 r.
decyzją MRiRW nr R - 228/2012d z dnia 19.09.2012 r.
decyzją MRiRW nr R - 66/2013d z dnia 22.03.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 186/2013d z dnia 08.08.2013 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie płynu (emulsja olejowa w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa układowo. Pobierany jest przez liście i przemieszczany do korzeni
chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin.
Środek działa najskuteczniej po zastosowaniu w okresie intensywnego wzrostu
chwastów.

Chwasty wrażliwe: babki, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, koniczyny, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, mniszek pospolity, niezapominajka polna, ostrożeń polny, powoje, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, szczaw tępolistny
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. TRAWNIKI, POLA GOLFOWE, BOISKA SPORTOWE
Środek stosować podczas dobrej pogody, na wilgotną glebę od wiosny do wczesnej jesieni (między kwietniem a połową września) w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
Zalecana dawka: 2-4 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszej fazie
rozwojowej oraz na trawnikach silnie zachwaszczonych, zwłaszcza chwastami
wieloletnimi.
100 ml środka wystarcza do ochrony 250-500 m2 powierzchni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
- Nie kosić trawnika do 3 dni przed zastosowaniem środka (aby zwalczane chwasty były jak największe) oraz przez co najmniej 3 dni po zastosowaniu środka (aby umożliwić przemieszczenie środka do korzeni).
- Jeśli jest to konieczne zabieg powtórzyć po 8-10 tygodniach od zastosowania środka.
- Podczas opryskiwania trawników w pobliżu drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na drzewa i krzewy oraz ograniczyć do minimum możliwość zetknięcia się cieczy użytkowej środka z glebą, zwłaszcza pod koronami drzew owocowych.
- Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni po opryskiwaniu.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI okres zapobiegający zatruciu - 12 godzin OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT okres zapobiegający zatruciu - 21 dni OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować na trawnikach młodych, z roślinami słabo ukorzenionymi, na rośliny chore, wysuszone lub uszkodzone, w czasie nadmiernej suszy lub przed zbliżającym się deszczem.
2. Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy,
należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0oC i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów - (17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45 Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 51 77 Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 66 54 Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym - jaką technologię wybrać? zobacz »