Skocz do zawartości

Zdjęcie

Betamax 160 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 21 /2009i.r. z dnia 14.09. 2009 r.
Producent/Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:
United Phosphorus Ltd., Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire CW11 3QQ,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
tel.: +44 1270 766666, fax: +44 1270 766788

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
AgriGuard Ltd., Block B, Broomfield Business Park, Malahide, Co. Dublin, Irlandia; tel: +353 1 8462044 fax: +353 1 8462489, e-mail: info@agriguard.ie
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
BETAMAX 160 SC
Zawartość substancji aktywnej: fenmedifam 3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksykarbanilan metylu (związek z grupy pochodnych fenylokarbaminianów) – 160 g/l.
Zezwolenie MRiRW nr R- 21 /2009i.r. z dnia 14.09. 2009 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodny.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I. OPIS DZIAŁANIA
BETAMAX 160 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i pastewnym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
BETAMAX 160 SC pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, poziewnik szorstki, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, przytulia czepna, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki.

II. ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy, burak pastewny
(plantacje produkcyjne i nasienne).
Opryskiwać w fazie 2-4 liści buraka.
Zalecana dawka: 6 l/ha.
Środek najlepiej stosować po wschodach roślin buraka w dawce dzielonej:
pierwszy zabieg -w fazie liścieni chwastów w dawce 2 l/ha;
drugi zabieg - w 5-10 dni po pierwszym opryskiwaniu, na chwasty w fazie liścieni, w dawce 2 l/ha;
trzeci zabieg -w 5-10 dni po drugim opryskiwaniu na chwasty w fazie liścieni, w dawce 2 l/ha.

Uwaga!
Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby, a w przypadku długotrwałej suszy może być
wykonany nawet do 4 tygodni po drugim opryskiwaniu, na wschodzące chwasty.
Zabieg jednorazowy wykonać tylko w przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach
dzielonych. Zabieg taki nie zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym.
W przypadku siewu tradycyjnego (rzędowego) opryskiwać przed przerywką, a przerywkę
wykonać w 6-8 dni po zabiegu, lub po przerywce na wschodzące chwasty.

W celu zwiększenia skuteczności środka Betamax 160 SC w zwalczaniu chwastów średnio
wrażliwych można go stosować w mieszaninie ze środkiem wspomagającym Olbras 88 EC.
Opryskiwać mieszaniną środków po wschodach roślin buraka do fazy 2-4 liści chwastów
w dawce:

Betamax 160 SC 4 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

Niekorzystny przebieg pogody (wysoka temperatura) może spowodować przejściowe
zahamowanie wzrostu lub żółknięcie liści buraków.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

III. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

IV. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

V. PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki
- na rośliny mokre -w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 25oC, w czasie południowych upałów i silnego nasłonecznienia
- w okresie spodziewanych przymrozków
- po długotrwałej suszy
- w ilości wody większej niż 300 l/ha. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

VI. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Sporządzając ciecz użytkową środka najpierw do zbiornika opryskiwacza napełnionego 50-100 l wody wlać dokładnie mieszając odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając. Większa ilość wody może spowodować wykrystalizowanie środka, co prowadzi do zapychania dysz i niedostatecznego działania środka Betamax 160 SC. W przypadku stosowania mieszaniny środka Betamax 160 SC z adiuwantem (Olbras 88 EC) najpierw przygotować ciecz użytkową środka Betamax 160 SC, zużywając połowę potrzebnej ilości wody, a następnie wlać (z włączonym mieszadłem) odmierzoną ilość adiuwanta, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Zabieg wykonać najlepiej w czasie wilgotnej, ciepłej pogody, gdy temperatura powietrza (mierzona przy gruncie) wynosi 18-22oC, na rośliny suche, na co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

VIII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk ­ (0-58) 682 04 04 Rzeszów ­ (0-17) 866 40 25
Kraków ­ (0-12) 411 99 99 Sosnowiec ­ (0-32) 266 11 45
Lublin ­ (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09
Łódź ­ (0-42) 657 99 00 Warszawa ­ (0-22) 619 66 54
Poznań ­ (0-61) 847 69 46 Wrocław ­ (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »