Skocz do zawartości

Zdjęcie

FORTE 430 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW Nr R-32/2006 z dnia 09.11.2006 r. zmienionego decyzją MRiRW nr R -39/2010d z dnia 10.02.2010 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Oxon Italia S.p.A., Via Sempione 195, I-20016 Pero (MI), Republika Włoska, Tel.: +39 2 353 78- 1, fax: +39 2 339 0275.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Kazgod Sp. z .o.o., ul. Wierzbowa 7, 05-870 Błonie, tel.: (0-22) 725 38 93, 725 38 94, 725 30 18, www.kazgod.com.pl.
Przestrzegaj etykiety- instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

F OR TE 430 SC
Zawartość substancji aktywnej:
chlorydazon -5-amino-4-chloro-2-fenylopirydazyn-3(2H)-on, (związek z grupy dwuazyn)
430 g w litrze środka

Zezwolenie MRiRW Nr R - 32/2006 z dnia 09.11.2006 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -39/2010 z dnia 10.02.2010 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skóra.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Forte 430 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Forte 430 SC pobierany jest głównie poprzez korzenie chwastów, w mniejszym
stopniu przez liście. Najskuteczniej niszczy chwasty od momentu ich skiełkowania do fazy
2 liści.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, psianka czarna, rdest plamisty, rumianek pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik perski, rdest powojowaty, fiołek polny, przytulia czepna
Chwasty odporne: dymnica pospolita, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
Opryskiwać po siewie a przed wschodami roślin buraka.
Środek stosować na dobrze uprawioną (bez grud) wilgotną glebę, do 3 dni po siewie buraków.
Środek ochrony roślin Forte 430 SC nie chroni upraw buraka cukrowego i pastewnego przed
zachwaszczeniem wtórnym.

Zalecana dawka: 6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA
Po zabiegu nie wykonywać przez okres 2-3 tygodni żadnych uprawek pielęgnacyjnych mogących powodować wymieszanie gleby. W przypadku wystąpienia skorupy glebowej do jej rozbicia używać narzędzi płytko działających, np. brony.
Środek ochrony roślin Forte 430 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną chlorydazon, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 2,6 kg substancji aktywnej na ha.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się ciągu w okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania buraka traktowanego środkiem Forte 430 SC (w wyniku uszkodzenia buraków przez choroby, lub szkodniki) na polu tym można uprawiać: buraki na wysadki, kukurydzę i ziemniaki. Nie uprawiać roślin krzyżowych (np. gorczyca, kapustne, rzepak jary), zbóż jarych, warzyw oraz mieszanek roślin pastewnych.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
. w czasie suszy
. na glebach torfowych oraz zawierających duże ilości próchnicy ze względu na słabe
działanie środka Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
. znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
. nakładania się cieczy roboczej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

III OKRES KARENCJI
okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru rośliny przeznaczonej do konsumpcji:
BURAK CUKROWY -NIE DOTYCZY
BURAK PASTEWNY – NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
BURAK CUKROWY -NIE DOTYCZY
BURAK PASTEWNY – NIE DOTYCZY
V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z
włączonym mieszadłem, następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie
wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0- 30oC.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
. Unikać zanieczyszczenia skóry.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę.
. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. . Używać pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. . Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. . Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk - (0-58) 682 04 04 Rzeszów -(0-17) 866 40 25 Kraków - (0-12) 411 99 99 Sosnowiec -(0-32) 266 11 45 Lublin - (0-81) 740 89 83 Tarnów -(0-14) 631 54 09 Łódź - (0-42) 657 99 00 Warszawa -(0-22) 619 66 54 Poznań - (0-61) 847 69 46 Wrocław -(0-71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak pozbyć się chwastów w uprawie rzepaku? zobacz »