Skocz do zawartości

Zdjęcie

BUTISAN 500 SC


Podmiot, który uzyskał zezwolenie: BASF AG, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Niemcy, Tel.: +49 621 60-0, Telefax +49 621 60-42525, E-mail:
info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (0­prefiks-22) 570 99 99, Fax: 570 97 92, E-mail: poczta@basf.pl
Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

BUTISAN 500 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kapuście głowiastej białej, kapuście głowiastej czerwonej, kapuście głowiastej włoskiej, kapuście brukselskiej, kalafiorze, chrzanie, podkładkach róż.
Metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 500 g/l 2',6'-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid
Zezwolenie MRiGŻ. Nr 238/97 z dnia 22.11.1997 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-131/2003p z dnia 28.07.2003 r., decyzją
MRiRW Nr R - 131/2004o z dnia 19.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-49/2007 z dnia 19.02.2007 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Zawiera metazachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed
wschodami.
Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maki, mlecz polny, miotła zbożowa, niezapominajka polna, palusznik krwawy, portulaka pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rumian polny, rumianek pospolity, sporek polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, owies głuchy, pokrzywa żegawka, rdest ptasi, rdest powojowy, samosiewy zbóż, szczyr roczny, tobołki polne, złocień polny
Chwasty odporne: ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, rzodkiew
świrzepa, wilczomlecz obrotny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. rzepak jary
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną glebę (bez
grud).
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć ziemią.
Zalecana dawka: 2,5 l/ha.

2. rzepak ozimy
Środek stosować:
bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. N a s i o n a
rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć
ziemią.
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Środek można stosować w tym terminie łącznie z herbicydem Command 480 EC w
dawce: Butisan 500 SC 1,5 l/ha + Command 480 EC 0,2 l/ha.

Uwaga!
Mieszaniny nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).
Podczas stosowania takiej mieszaniny przestrzegać ściśle zaleceń, przeciwwskazań,
środków ostrożności zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania środka Command
480 EC.
lub
powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty
znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.

UWAGA!
Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
. kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta włoska, kapusta brukselska, kalafior.
Środek stosować w 10-14 dni po posadzeniu rozsady. Zalecana dawka: 2 l/ha.
. chrzan. Środek stosować do 2 tygodni po posadzeniu i obredleniu. Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha w 500 l wody.
. podkładki róż. Środek stosować wiosną po posadzeniu podkładek, przed rozwojem pąków. Zalecana dawka: 1,5-2,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
-
Niższe z zalecanych dawki środka Butisan 500 SC stosować na glebach lżejszych, a wyższe na glebach cięższych, o dużej zawartości próchnicy i w przypadku silnego zachwaszczeniu.

-
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Butisan 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniak, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym zaoraniu na głębokość 20 cm - poczynając od końca września można uprawiać zboża ozime. Podczas stosowania mieszaniny ze środkiem Command 480 EC przestrzegać również zaleceń następstwa roślin zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
-
Środka nie stosować w okresie wschodów rzepaku.

-
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Butisan 500 SC wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) a następnie wlać środek Command 480 EC i uzupełnić wodą
do wymaganej ilości ciągle mieszając.

Po wlaniu środków do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy,
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.
Nie wdychać pary rozpylonej cieczy użytkowej.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem. W
przypadku działania drażniacego skonsultować się z lekarzem.
W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast płukać przez 15 minut pod bieżącą
wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ
PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM
TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA

W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody;
skonsultowa.ć się z lekarzem.
W razie połknięcia: niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę.
Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji
życiowych).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09 Kraków – (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45 Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97 Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08 Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »