Skocz do zawartości

Zdjęcie

Pronap Extra 430


zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-41/2008 z
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
"Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa,
Tel.: (0-58) 552 00 27 do 29, faks: (0-58) 552 48 31, www.fregata.gda.pl

Przestrzegaj etykiety - instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
PRONAP EXTRA 430 EC
Zawartość substancji aktywnych: dimetachlor: 2-chloro-N-(2-metoksyetylo)-2’6’-dimetyloacetanilid (związek z grupy chloroacetanilidów) – 400 g w 1 litrze środka chlomazon: 2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on (związek z grupy izoksalidionów) – 30 g w 1 litrze środka
Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta - (ropa naftowa) węglowodory lekkie aromatyczne; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Zezwolenie MRiRW nr R - 41 /2008 z dnia 9 maja 2008r. zmienione decyzją MRiRW nr R-46/2009 z dnia 13.03.2009 r. oraz decyzją MRiRW nr R-108/2010d z dnia 19.04.2010 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę i oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-41/2008 z
I. OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest z wilgotnej gleby głównie przez korzenie chwastów. Niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy pierwszych liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie.
II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. RZEPAK OZIMY
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej następnego dnia), na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Zalecana dawka: 2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
. podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatur co powoduje pionowe
ruchy powietrza,
. na glebach o małej ilości części spławianych,
. w czasie wschodów, ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość
ich uszkodzenia,
. na zbyt wilgotną lub przesuszoną glebę-w odległości mniejszej niż 20 m od
sąsiadujących plantacji: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny, buraków, roślin
warzywnych, sadowniczych oraz szkółek i roślin uprawianych pod osłonami.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
. znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
. nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku
ozimego po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać wiosną: bobik, bób, cukinię,
dynię, kapustę, groch, fasolę, kukurydzę, pomidory z rozsady, rzepak jary, słonecznik, soję,
ziemniaki lub tytoń oraz pszenicę jarą, natomiast nie uprawiać buraków.
W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednak bez istotnego wpływu
na dalszą wegetację.

Uwaga!
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-41/2008 z
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
UWAGI:
-
Na glebach przesuszonych zrezygnować z zastosowania środka.

-
Nasiona wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą.

-
Przestrzegać zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin rzepaku ozimego do przezimowania.

-
Środek nie jest zalecany do stosowania na glebach cięższych.

-
W przypadku występowania skorupy glebowej w rzepaku ozimym stosować narzędzia płytko działające.

-
Środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.


Środek ochrony roślin Pronap Extra 430 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną dimetachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.
III. OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
NIE DOTYCZY
IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Uwaga: Środek bardzo lotny!
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-41/2008 z


Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.


Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.


Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.


Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.


W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.


Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.


Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.


Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.


Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.


Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.


UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

III. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
IX. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - (0-58) 682 04 04 Rzeszów - (0-17) 866 40 25 Kraków - (0-12) 411 99 99 Sosnowiec - (0-32) 266 11 45 Lublin - (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź - (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 618 66 54 Poznań - (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »