Skocz do zawartości

Zdjęcie

KELVIN 040 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 281/2012d z dnia 25.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 23/2010 z dnia 15.03.2010 r.
Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax.: (22)
320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com

Producent:
DuPont International Operations Sarl., P.O.Box 50, 2 Chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand Saconnex, Genewa, Konfederacja Szwajcarska, tel.: +41 (0) 22 7175111, fax: +41 (0) 22 7176088.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.:(22)570 99 99, fax. (22)570 97 92, e-mail:poczta@basf.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


KELVIN 040 SC
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-dimetylokarbamoilo-2­pirydylosulfonylo) mocznik; związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 40 g w 1
litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-23/2010 z dnia 15.03.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-219/2010d z dnia 05.08.2010 r.
decyzją MRiRW nr R- 188/2012d z dnia 10.08.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 281/2012d z dnia 25.10.2012 r.


Drażniący
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody, na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Kelvin 040 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Kelvin 040 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, włośnice,perz właściwy,fiołek polny, rdest powojowy, tasznik pospolity, wyki
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała,skrzyp polny, ostrożeń polny

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. KUKURYDZA
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17).
Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych. Zabieg wykonać gdy chwasty są w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zwalczanie perzu właściwego.
Zabieg wykonać gdy większość chwastów osiągnęła wysokość 15-20 cm (perz ma wtedy 5-7
liści).

Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku bardzo silnego zachwaszczenia perzem.
Zwalczanie chwastów dwuliściennych.
Zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.

Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:
-
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Szczególnie silnie mogą reagować odmiany: Contessa, Fart, Frida, Koka, Melina, Mieszko, Mona i Trophee.

-
Środka nie stosować:


- w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych -w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści -na odmianę kukurydzy Koka
- Zabiegu nie wykonywać:
-bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy
-w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC -na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby -na rośliny mokre (rosa, deszcze) Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
III NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub: -zboża -po 3 miesiącach -na glebach kwaśnych) po 9 miesiącach -na glebach obojętnych
i zasadowych, -strączkowe - po 9 miesiącach, -lucernę - po 12 miesiącach. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z
włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
zakresu 0-30oC.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub

etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opakowanie po środku usuwać jako odpad komunalny.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »