Skocz do zawartości

Zdjęcie

BURAKOMITRON 70 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 318/2013d z dnia 17.12.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 13/2002 z dnia 06.02.2002 r.
Posiadacz zezwolenia:
HERMOO Belgium NV, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii, tel.: +32 11 88 03 66, fax: +32 11 70 74 84.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1.
P.U.H. „Chemirol”, ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, tel.:/fax: (52) 318 88 00

2.
„Kazgod” Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 7, 05-850 Błonie, tel.:/fax: (22) 725 38 93, e-mail: kazgod@kazgod.com.pl

3.
Agrochest Sp. z o.o., ul. Cmentarna 13, 62-025 Kostrzyn, tel.: (61) 818 88 88 e-mail: biuro@agrochest.pl

4.
ProCam Polska Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 37, 83-110 Tczew, tel.: (58) 530 44 55, tel.:/fax: (58) 530 44 56, e-mail: office@procam.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


B U R A K O M I T R O N 70 WG
Zawartość substancji czynnej: metamitron 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on (związek z grupy triazynonów) – 70%.
Zezwolenie MRiRW Nr 13/2002 z dnia 06.02.2002 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 608/2003p z dnia 01.10.2003 r.,
decyzją MRiRW nr R - 203/2004o z dnia 26.04.2004 r.
decyzją MRiRW nr R - 37/2008 z dnia 17.03.2008 r.
decyzją MRiRW nr R - 36/2012d z dnia 30.01.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 318/2013d z dnia 17.12.2013 r.


Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych i wiechliny rocznej w buraku cukrowym, buraku pastewnym, truskawce. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
W celu ekonomicznego i bardziej skutecznego zwalczania chwastów można stosować środek w dawkach dzielonych według podanych poniżej schematów z uwzględnieniem innych herbicydów. Dawki dzielone są przydatne w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku. a) zabiegi nalistne
Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni:
pierwszy zabieg
Burakomitron 70 WG 2 kg/ha.
drugi zabieg - w 5-10 dni po pierwszym zabiegu
Burakomitron 70 WG 2 kg/ha.
trzeci zabieg - w 5-10 dni po drugim zabiegu (w razie potrzeby)
Burakomitron 70 WG 2 kg/ha.

B) w fazie 3-5 liści buraka środek można stosować łącznie ze środkiem Lenazar 80 WP Burakomitron 70 WG 3,5 kg/ha + Lenazar 80 WP 0,5 kg/ha. W przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach dzielonych można zastosować środek jednorazowo w fazie 3-5 liści buraka. -Zalecana dawka: 5 kg/ha. W celu obniżenia dawki środka Burakomitron 70 WG bez zmniejszenia skuteczności jego działania środek można stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC. Burakomitron 70 WG 4 kg/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
2. TRUSKAWKA
Plantacje nowo założone opryskiwać po wytworzeniu przez rośliny truskawek korzeni przybyszowych.
Zalecana dawka: 3-4 kg/ha.
W celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Burakomitron 70 WG można stosować w tym samym terminie w mieszaninie ze środkiem Lenazar 80 WP Burakomitron 70 WG 2-2,5 kg/ha + Lenazar 80 WP 0,5-0,75 kg/ha.
Plantacje owocujące (od drugiego roku po posadzeniu) opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji
Zalecana dawka: 4-5 kg/ha.
W celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Burakomitron 70 WG można stosować w tym samym terminie w mieszaninie ze środkiem Lenazar 80 WP Burakomitron 70 WG 2-3 kg/ha + Lenazar 80 WP 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować powschodowo:

na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki


na rośliny mokre


w okresie spodziewanych przymrozków Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki, seradelę oraz łubin. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji buraków po zastosowaniu mieszanin środków uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na roślinę uprawianą następczo.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Podczas sporządzania cieczy użytkowej mieszaniny ze środkiem Lenazar 80 WP, najpierw
sporządzić ciecz użytkową środka Burakomitron 70 WG a następnie do sporządzonej cieczy
dodać Lenazar 80 WP rozprowadzony w małej ilości wody.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm, odległość lanc
od powierzchni pola 50-60 cm. Nie zaleca się wykonywania zabiegów w temperaturze
powietrza bądź przy gruncie powyżej 25oC.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (na co najmniej
6 godzin przed spodziewanym deszczem).
Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach
wieczornych.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub

etykietę. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. - Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej,
stosując te same środki ochrony osobistej. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jesli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe należy pokazać etykietę)
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk (58) 682 04 04 Rzeszów (17) 866-40-25
Kraków (12) 411 99 99 Sosnowiec (32) 266-11-45
Lublin (81) 740-89-83 Tarnów (14) 631 54 09
Łódź (42) 657-99-00 Warszawa (22) 619-66-54
Poznań (61) 847-69-46 Wrocław (71) 343-30-08
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym - jaką technologię wybrać? zobacz »