Skocz do zawartości

Zdjęcie

Devrinol 450 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-320/2012d z dnia 27.11.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 57/2005 z dnia 08.12.2005 r.
Posiadacz zezwolenia:
United Phosphorus Limited, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; tel.: +44 (0)1925 81 9999, fax: +44 (0) 1925 81 7425.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
United Phosphorus Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03 -092 Warszawa, tel.: +48 22 614 00 45, fax. +48 22 614 00 45.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

D E V R I N O L 450 SC
Zawartość substancji czynnej:
napropamid - N,N-dietylo-2-(naft-1-yloksy)propanoamid
(związek z grupy amidów) - 450 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-57/2005 z dnia 08.12.2005 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-73/2010 z dnia 15.03.2010 r., zmienione decyzją MRiRW nr R- 2/2011 z dnia 17.01.2011 r. oraz decyzją MRiRW nr R- 320/2012d z dnia 27 .11.2012 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Devrinol 450 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w uprawie rzepaku ozimego, pomidora, kapusty głowiastej i truskawki. Środek wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania. Nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. Środek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty wschodzące wiosną. Chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, pokrzywa żegawka, rdest powojowaty, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rdesty, samosiewy zbóż, tasznik pospolity
Chwasty odporne: fiołek polny, dymnica pospolita, jasnoty, perz właściwy, psianka czarna oraz chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie głęboko korzeniące się.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Opryskiwać przed siewem lub przed sadzeniem roślin, na wilgotną, dobrze uprawioną (bez grud) glebę. Bezpośrednio po opryskiwaniu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm, a następnie wysiać lub wysadzić rośliny.
ROŚLINY ROLNICZE
1. RZEPAK OZIMY
Opryskiwać przed siewem roślin, na wilgotną, dobrze uprawioną (bez grud) glebę.
Bezpośrednio po opryskiwaniu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm,
a następnie wysiać rzepak.
Zalecana dawka: 3 l/ha.
Można także zastosować mieszaninę ze środkiem Command 480 EC, która jest szczególnie
wskazana gdy występuje silne zachwaszczenie przytulią czepną, jasnotami, tasznikiem.
Stosować:
Devrinol 450 SC 2 l/ha + Command 480 EC 0,2 l/ha.
Mieszaninę środków Devrinol 450 SC i Command 480 EC stosować do 3 dni po siewie
rzepaku, mieszaniny tej nie stosować na glebach lekkich.
Stosując mieszaniny środków przestrzegać zaleceń, przeciwwskazań i środków ostrożności
zawartych w etykietach-instrukcjach stosowania obydwu środków.

ROŚLINY WARZYWNE
1. POMIDOR
Z ROZSADY
Środek stosować przed posadzeniem roślin pomidora. Bezpośrednio po zabiegu środek
wymieszać z glebą na głębokość 2-3 cm.
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.

Na niektórych roślinach może wystąpić krótkotrwałe spowolnienie wzrostu posadzonej
rozsady i niewielkie przejaśnienia. Objawy te szybko ustępują i nie wpływają na plonowanie
i jakość owoców.
Do równoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na plantacjach
pomidora z rozsady można stosować mieszaninę:
Devrinol 450 SC 2,5 l/ha + Sencor 70 WG 0,5 kg/ha.
Opryskiwać przed posadzeniem roślin. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środki z glebą
broną na głębokość 3-5 cm.

2.KAPUSTA GŁOWIASTA
Z ROZSADY
Opryskiwać przed posadzeniem roślin. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą
broną na głębokość 2-3 cm.
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Po zastosowaniu wyższej dawki środka może wystąpić przejściowe ograniczenie wzrostu
młodych roślin kapusty, które jednak nie ma wpływu na plonowanie.

ROŚLINY SADOWNICZE
1. TRUSKAWKA
- Na plantacjach nowo założonych środek stosować w około 4 miesiące po posadzeniu.
Zalecana dawka: 4-6 l/ha.
- Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji
Zalecana dawka: 2-4 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych po opryskiwaniu, gleby nie spulchniać poza głębokość, na którą wprowadzono środek.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać rzepak jary, kapustę, ziemniak, pomidor, groch, słonecznik, tytoń lub inne rośliny do odchwaszczania których zaleca się środek. Stosując mieszaniny ze środkiem Sencor 70 WG lub Command 480 EC przestrzegać zaleceń następstwa roślin zgodnie z etykietami-instrukcjami stosowania tych środków. Należy zwracać szczególną uwagę na właściwą technikę opryskiwania, gdyż w miejscach nałożenia się cieczy użytkowej środka mogą wystąpić uszkodzenia zbóż uprawianych jako rośliny następcze.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka Devrinol 450 SC (oraz jego mieszaniny ze środkiem Sencor 70 WG) nie stosować na glebach zbrylonych lub przesuszonych, Środek rozkłada się w glebie w ciągu sezonu wegetacyjnego, ale po zastosowaniu środka Devrinol 450 SC wiosną w uprawie pomidora lub kapusty, jesienią nie uprawiać zbóż ozimych Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku sporządzania cieczy użytkowej mieszaniny środków odmierzoną ilość środka Devrinol 450 SC wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem) następnie wsypać odważoną ilość środka Sencor 70 WG lub wlać odmierzoną ilość środka Command 480 EC do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową środka Devrinol 450 SC i dokładnie mieszając uzupełnić wodą do wymaganej ilości. Opryskiwać opryskiwaczem wyposażonym w końcówki płaskostrumieniowe, pod ciśnieniem 2-3 atm.. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – 58 682-04-04 Rzeszów – 17)866-40-25 Kraków – 12 411-99-99 Sosnowiec – 32 266-11-45 Lublin – 81 740-89-83 Tarnów – 14 631-54-09 Łódź – 42 657-99-00 Warszawa – 22 619-66-54 Poznań – 61 847-69-46 Wrocław – 71 343-30-08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »