Skocz do zawartości

Zdjęcie

Longbow


Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougree, Królestwo Belgii. tel.:+32 (0)4 385 97 11;
fax.: +32(0)4 385 97 49, e-mail: info@agriphar.com

Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Agrosimex Sp. z o. o., Goliany 43, 05-620 Błędów.
tel. (48) 66 80 471; 66 80 481, fax: (48) 66 80 835, e-mail: info@agrosimex.com.pl
2) Target S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa.
tel. (58) 774-10-90, fax: (58)774 10 91, e-mail: info@target.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
LONGBOW
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
2,4-D w postaci soli dimetyloaminowej kwasu ( 2,4 dichlorofenoksy)octowego (związek
z grupy fenoksykwasów) – 70 g (7,13 %) w 1 litrze środka.
MCPA w postaci soli kwasu ( 4-chloro-2-metylofenoksy)octowego (związek z grupy
fenoksykwasów)– 70 g (6,98%) w 1 litrze środka.
mekoprop-P w postaci soli kwasu ®-2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowego (związek z
grupy fenoksykwasów ) – 42 g (4.35%) w 1 litrze środka.
dikamba w postaci soli kwasu 2,5 dichloro-6-metoksybenzoesowego (związek z grupy
fenoksykwasów) -20 g (2,2%) w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R- 125/2013 bc z dnia 14.10.2013 r.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych, polach golfowych i innych rekreacyjnych obszarach trawiastych. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach a proces obumierania następuje po ok. tygodniu od zastosowania. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.
Chwasty wrażliwe: bylica pospolita, jaskier rozłogowy, koniczyna biała, mniszek lekarski, rdest ptasi, stokrotka polna, szczaw tępolistny, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: babka zwyczajna, bodziszek drobny, krwawnik pospolity
Chwasty odporne: bluszczyk kurdybanek, podagrycznik pospolity
III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Ciecz wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza, lub mechanicznie. Po każdej przerwie, przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po jej sporządzeniu. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
IV ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI:
1. Trawniki, boiska sportowe, pola golfowe
- Termin i warunki stosowania :
Środek można stosować na wieloletnie Trawniki w czasie całego okresu wegetacji traw od wiosny
do jesieni (od kwietnia do połowy września) w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
Zabieg najlepiej wykonać gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie siewki do fazy 6 liści
właściwych.
Warunki sprzyjające dla wzrostu roślin: (temperatura powyżej 120C,odpowiednia wilgotność gleby,
światło słoneczne ) wzmagają skuteczność działania środka.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 l/ha (odpowiednio 100 ml środka /5 l
wody/100 m2)
Zalecana dawka: 10 l/ha (odpowiednio 100 ml środka /5 l wody/100 m2)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:
Stosować co najmniej 5-7 dni po skoszeniu trawnika ( zwalczane chwasty powinny wytworzyć
odpowiednią powierzchnię liści).
Nie kosić trawnika co najmniej 7 dni po zastosowaniu środka (środek powinien przemieścić się
do korzeni chwastów).
Deszcz w ciągu 24 godzin od zabiegu zmniejsza skuteczność działania środka (zmywanie).
Podczas zabiegu nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na rośliny nie przeznaczone do
zniszczenia.
Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę w roku stosowania środka.

- Przeciwwskazania:
Nie stosować : - na liście, pędy i młodą korę roślin nie przeznaczonych do zniszczenia, - w czasie suszy, - na rośliny chore, uszkodzone, mokre lub osłabione suszą, - w temperaturze poniżej 100C i powyżej 250C, - przed spodziewanym deszczem i przymrozkiem.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
- Następstwo roślin
Wysiew traw w celu renowacji trawnika nie wcześniej niż 5-6 tygodni od ostatniego zabiegu. Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych w następnym sezonie wegetacyjnym.
IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIE­RZĘTA (okres prewencji)
6 godzin.
Zaleca się opuścić teren oprysku do momentu, aż środek ochrony roślin nie wyschnie całkowicie
na powierzchni liści opryskanych roślin.

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę w roku stosowania środka.
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.


V POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I OPAKOWANIEM:
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Nie zanieczyszczać kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych środkiem ochrony roślin.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00C i nie
wyższej niż 300C, z dala od źródeł ciepła.

VII POMOC MEDYCZNA
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –pokaż opakowanie lub etykietę
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w
wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk -(0-58) 682-04-04 Rzeszów -(0-17) 866-40-25
Kraków -(0-12) 411-99-99 Sosnowiec -(0-32) 266-11-45
Lublin -(0-81) 740-89-83 Tarnów -(0-14) 631-54-09
Łódź -(0-42) 657-99-00 Warszawa -(0-22) 619-66-54
Poznań -(0-61) 847-69-46 Wrocław -(0-71) 343-30-08
Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »