Skocz do zawartości

Zdjęcie

Alister 162 OD


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-225/2010d z dnia 11.08.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R- 14/2005 z dnia 06.04.2005 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon,
Republika Francuska, tel. +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.:(22) 572 35 00, fax: (22) 572
36 03.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
A L I S T E R 162 OD
Zawartość substancji aktywnych:
diflufenikan – (2’,4’-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid) -(związek
z grupy anilidów) -150 g w 1 litrze środka;

jodosulfuron metylosodowy) – sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3-(4­metoksy-6-metylo1,3,5-triazyn-2-ylo)-ureidosulfonylo]benzoesowego (związek z grupy
pochodnych sulfonylomocznika -3 g w 1 litrze środka;

mezosulfuron metylowy w postaci soli sodowej /benzoesan metylo 2-[[[[(4,6-dimetoksy-2­piryminydyl)amino] karbonylo] amino]-sulfonylo]-4-[[metylosulfonylo)amino]-metylowy / związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 9 g w 1 litrze środka.
Substancja niebezpieczna niebędąca substancją aktywną: sulfonobursztynian dioktylu sodu 1,4-bis(2-etyloheksylo)sulfobursztynian sodu.
Zezwolenie MRiRW Nr R- 14/2005 z dnia 06.04.2005 r. zmienione decyzją MRiRW R-33/2005 z dnia 3.10.2005 r. oraz decyzją MRiRW nr R- 225 /2010d z dnia 11.08.2010 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące sięUwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego, jesiennego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera trzy substancje biologicznie czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w okresie kiełkowania, a mezosulfuron metylowy i jodosulfuron metylosodowy głównie poprzez liście chwastów, w sposób ograniczony poprzez korzenie. Działanie diflufenikanu polega na tworzeniu cienkiej warstwy herbicydu na powierzchni gleby, która niszczy chwasty wchodzące z nią w kontakt. Mezosulfuron metylowy i jodosulfuron metylosodowy wykazują działanie w pełni systemiczne, pobrane przez części nadziemne chwastów przemieszczają się w roślinach powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju a w konsekwencji ich zamieranie. Najskuteczniej zwalczane są młode chwasty jednoroczne, intensywnie rosnące, będące w fazie 2-3 liści.
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wyczyniec polny
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, bodziszek drobny
Chwasty odporne np.: chwasty wieloletnie (ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, skrzyp polny).
Uwaga! Środek nie zwalcza wyczyńca polnego wschodzącego wiosną.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Opryskiwać jesienią na rosnące chwasty, od fazy 3-4 liści do końca wegetacji zbóż.
Zalecana dawka: 0,85-1 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek środka Alister 162 OD stosować na glebach zwięzłych i cięższych, w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. niskie temperatury, susza, niska wilgotność powietrza oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej i występujących w większym nasileniu.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres działania środka wiosną.
UWAGI:
-
Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).

-
Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając nasiona dokładnie glebą.

-
Nie bronować gleby po zastosowaniu środka.

-
Środek może powodować przejściowe przebarwienia rośliny uprawnej nie wpływające na plon.


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia
dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, wiosną, po wykonaniu orki,
można uprawiać zboża jare, ziemniaki, kukurydzę, lucernę.

III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
V PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1.
na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,

2.
przed spodziewanym silnym przymrozkiem,

3.
w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych

4.
na rośliny pokryte szronem.

5.
przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
. Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. . Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. . Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. . Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika . opryskiwacza z cieczą użytkową. . Opryskiwać z włączonym mieszadłem. . W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy,
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. . Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary /ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z
powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie wszystkich części opryskiwacza po zabiegu,
zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »