Skocz do zawartości

Zdjęcie

Aminopielik Standart 600 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-164 /2012d z dnia 07 .08.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-89/2010 z dnia 15.12.2010 r.
Posiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Agro Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56 – 120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794 22 35, fax.: +48 71 794 39 66, www.makhteshim-agan.pl
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Makhteshim -Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. 22 395 66 60, fax.:22 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim – agan.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
AMINOPIELIK STANDARD 600 SL
Zawartość substancji czynnej:
2,4-D- kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy w formie soli dimetyloaminowej (związek z grupy
fenoksykwasów) - 600 g/l.

Zezwolenie MRiRW nr R-89/2010 z dnia 15.12.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R- 164 /2012d z dnia 07.08.2012 r.

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.


Etykieta Aminopielik Standard 600 SL, załącznik do decyzji MRiRW
I OPIS DZIAŁANIA
Aminopielik Standard 600 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do
sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, stosuje się do powschodowego
zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, pszenicy jarej,
pszenicy ozimej, życie ozimym. Środek Aminopielik Standard 600 SL przeznaczony jest do
stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
Środek pobierany jest przez liście chwastów, powodując deformację i zahamowanie wzrostu
roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści.
Dawka 1,0 l/ha:
DZIAŁANIE NA CHWASTY
chwasty wrażliwe: komosa biała, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, chaber bławatek, komosa biała, ostróżeczka polna, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka drobnokwiatowa
chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, jasnota różowa, ostróżeczka polna, wyka drobnokwiatowa, mak polny, jasnota różowa, mak polny, bratek polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy
chwasty odporne: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy.


II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA
Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia
Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. PSZENICA OZIMA, ŻYTO OZIME
Opryskiwać wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej końca.
Zalecana dawka: 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Aminopielik Standard 600 SL w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej, można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
IV OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,

-
w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,

-
na rośliny mokre, chore uszkodzone,

-
w czasie nadmiernej suszy i później niż na 8 godzin przed spodziewanym deszczem. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacz
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
Etykieta Aminopielik Standard 600 SL, załącznik do decyzji MRiRW
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25
Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45
Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09
Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54
Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08

Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »