Skocz do zawartości

Zdjęcie

Clayton_Rhizeup SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 88/2012d z dnia 28.03.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 73/2011 h.r. z dnia 05.12.2011 r.
Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
Clayton Plant Protection Ltd., 97 Park Avenue, Castlenock, Dublin 15, Republika Irlandii, tel.:+353 1821 0127, fax.: +353 1 821 7747, e-mail: info@cpp.ag

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

CLAYTON RHIZEUP SL
Zawartość substancji czynnej:
glifosat - N-(fosfometylo)glicyna
(związek z grupy aminofosfonianów) w postaci soli izopropyloaminowej - 360 g w 1 litrze.

Zezwolenie MRiRW nr R-73/2011h.r. z dnia 05.12.2011 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 88/2012d z dnia 28.03.2012 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

3.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w uprawie jabłoni i porzeczki czarnej, na torach kolejowych i innych terenach nie użytkowanych rolniczo, oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych. Clayton Rhizeup SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny
Chwasty średnio wrażliwe: wierzbownica gruczołowata
Chwasty odporne: skrzyp polny. *Dotyczy chwastów w fazie siewki
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
POLA UPRAWNE Uwaga !
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, natomiast jeżeli na polu jest przewaga innych gatunków chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
A. Wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin, w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.
W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.
Clayton Rhizeup SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Uwaga:
Aby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.

B. Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania wschodzących chwastów w uprawie:
1. ZIEMNIAK
Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków.
Zalecana dawka: 2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwaga:
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
2. BURAK CUKROWY
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego.
Zalecana dawka: 2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwagi:
-
Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych;

-
Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm;

-
Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.


3. CEBULA, MARCHEW, PIETRUSZKA, POR
(z siewu).
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej
Zalecana dawka: 2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwagi:
-
Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

-
Nasiona marchwi, pietruszki, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.C. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczenia perzu właściwego i innych chwastów oraz ułatwienia zbioru.
1. PSZENICA OZIMA, ŻYTO, PSZENŻYTO, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, tj. na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Zalecana dawka: 4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. lub
Clayton Rhizeup SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Uwagi:
-
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem,

-
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.


Przeciwwskazania
-
Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.

-
Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.


2. RZEPAK OZIMY
Środek stosować, gdy wilgotność nasion /mierzona wilgotnościomierzem/ wynosi poniżej
30 %.
W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.

Zalecana dawka: 4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. lub
Clayton Rhizeup SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwagi:
-
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie 7 dni od zabiegu.

-
Nie stosować na plantacjach nasiennychD. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10­25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Zalecana dawka: 5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Środek można stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) w dawce:

Clayton Rhizeup SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Uwaga:
Używając rozpylacze umożliwiające opryskiwanie drobnokropliste można zastosować obniżone dawki środka i wody.
Zalecana dawka: 3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha.
E. Rośliny sadownicze
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
1. CZARNA PORZECZKA
Zalecana dawka: 3-6 l/ha.
2.JABŁOŃ
Zalecana dawka: 2-6 l/ha.

Uwagi:

-
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
-
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.F. Likwidacja ugorów i odłogów.
Termin zabiegów:
wiosną - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania
jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewów,
na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.
Zalecane dawki:

Clayton Rhizeup SL 2-5 l/ha.
Uwaga:
W jesiennym terminie zabiegu stosować wyższe dawki środka Clayton Rhizeup SL (3-5 l/ha).

G. Tereny nie użytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres
wegetacji.
Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.
Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków. Stosować dowolną
aparaturę naziemną. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz
użytkową o stężeniu 2 % (0,2 l środka w 10 litrach wody).

Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
TORY KOLEJOWE
Środek stosować do odchwaszczania torów z podkładami drewnianymi i betonowymi oraz urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
Zalecana dawka: 5 l/ha.
Środek stosować ściśle według procedury Dyrekcji Generalnej PKP-Naczelnego Zarządu Utrzymania Kolei zgodnie z przyjętym zakresem rejestracji.
Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Clayton Rhizeup SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

przed wschodami chwastów,


na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.


na rośliny mokre,


przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).


w mieszankach z innymi niż wymienione herbicydami, środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi.


podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej


III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
ZIEMNIAK, BURAK CUKROWY, CEBULA, MARCHEW, PIETRUSZKA, POR (z siewu), PSZENICA OZIMA, ŻYTO, PSZENŻYTO ozime, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, RZEPAK OZIMY, CZARNA PORZECZKA, JABŁOŃ NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY


V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka Clayton Rhizeup SL z adiuwantami przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
S p o r z ą d z o n ą w z b i o r n i k u o p r y s k i w a c z a c i e c z u ż y t k o w ą n i e z w ł o c z n i e z u ż y ć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC .
Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. - Unikać zanieczyszczenia oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - 58 682-04-04 Rzeszów - 17 866-40-25 Kraków - 12 411-99-99 Sosnowiec - 32 266-11-45 Lublin - 81 740-89-83 Tarnów - 14 631-54-09 Łódź - 42 657-99-00 Warszawa - 22 619-66-54 Poznań - 61 847-69-46 Wrocław - 71 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »