Skocz do zawartości

Zdjęcie

REACTOR 360 CS2


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-252/2012d z dnia 10.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 131/2009 z dnia 30.11.2009 r.
Posiadacz zezwolenia:
Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, Królestwo Danii, tel.: + 45 969 096
90, fax: + 45 969 096 91.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel.: (22) 571 40 50, fax.: (22) 571 40 51.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


REACTOR 360 CS

Zawartość substancji czynnej: chlomazon /2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-izoksazolidyn-3-on/ (związek z grupy izoksazolidionów) - 360 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R-131/2009 z dnia 30.11.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-252/2012d z dnia 10.10.2012 r.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek chwastobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą,
stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów
dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym oraz ziemniaku.
Reactor 360 CS działa na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, wiechlina roczna
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
1.ZIEMNIAK
Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać natychmiast po ostatnim obredleniu -na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka.
Zalecana dawka: 0,2 – 0,25 l/ha.
2. RZEPAK OZIMY
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie
uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm), dokładnie przykryć glebą.
Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do
przezimowania.

Zalecana dawka: 0,33 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, używając rozpylaczy antyznoszeniowych 80-250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.
UWAGI:
-
Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.

-
Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.

-
W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.


PRZECIWWSKAZANIA
- Środka nie stosować: - w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich
uszkodzenia. - na gleby zbyt wilgotne i przesuszone - aparaturą agrolotniczą - opryskiwaczami wysokociśnieniowymi - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury - gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy - w odległości mniejszej niż 20 m od zabudowań gospodarskich, roślin warzywnych, sadowniczych oraz plantacji szkółek i roślin pod osłonami. - w odległości mniejszej niż 20 m od sąsiadujących zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego po wykonaniu orki na
tym samym polu można uprawiać wiosną: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę,
kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, zboża jare, (z wyjątkiem
jęczmienia jarego), ziemniaki lub tytoń. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji
rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny w których zaleca się stosować
sam środek.
W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego
wpływu na plon.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z
włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Uwaga: Środek bardzo lotny!
Opryskiwanie wykonywać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średnio -lub
grubokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień.
Belka polowa opryskiwacza winna być zawieszona. Na minimalnej wysokości zalecanej dla
użytego typu rozpylacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC .

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza

i pokazać opakowanie lub etykietę. - Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
- Opakowanie po środku usuwać jako odpady komunalne
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX POMOC MEDYCZNA
PIERWSZA POMOC
W przypadku wypicia (połknięcia) - wypić 1 lub 2 szklanki wody.
Wezwać lekarza i pokazać opakowanie.
W przypadku zanieczyszczenia skóry - zdjąć zanieczyszczoną odzież a zanieczyszczoną skórę
zmyć natychmiast wodą i mydłem.
Udać się do lekarza.
Przy kontakcie oddechowym - wyprowadzić poszkodowanego z terenu o zanieczyszczonym
powietrzu, w przypadku utrzymywania się trudności w oddychaniu zasięgnąć porady lekarza!

INFORMACJA DLA LEKARZA
Reactor 360 CS zawiera aromatyczne rozpuszczalniki, które mogą powodować uboczne
działanie na układ oddechowy.
Stosować endoskopowe usunięcie pozostałości z żołądka, dodatkowo stosować węgiel
aktywny i środki przeczyszczające, które pomogą w oczyszczeniu układu pokarmowego.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »