Skocz do zawartości

Zdjęcie

Labrador 05 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-208/2011d z dnia 11.07.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-12/2008 z dnia 05.02.2008 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Sharda Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 101, lok. 20, 02-011 Warszawa, tel.: (22) 886 93 28, fax: (22) 846 87 35
Producent środka ochrony roślin : Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai – 400 050, Republika Indii, tel.: +91 22 5678 2800, fax: +91 22 5678 2808 lub +91 22 5678 2828, e-mail: shardain@vsnl.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel:+17 2407 111, fax:+17 2407122, e- mail: zch@zch.sarzyna.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

L A B R A D O R 05 EC
Zawartość substancji aktywnej:
chizalofop-P-etylu – kwas (RS)-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-yloksy)fenoksy]propanowy w
formie estru etylowego
(związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 50 g w 1 litrze środka.

Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa)
węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW nr R- 12/2008 z dnia 05 .02.2008 r., zmienione decyzją MRiRW nr R-21/2010d z dnia 25.01.2010 r. oraz decyzją MRiRW nr R-208/2011d z dnia 11.07.2011 r.
Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany
nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania samosiewów zbóż oraz perzu
właściwego (po ich wzejściu) w rzepaku ozimym i rzepaku jarym.
Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez liście a następnie
przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju
chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych
liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania.
Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają
działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego
skuteczności.
Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej
wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np.
perz właściwy) w fazie 4-6 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: samosiewy zbóż
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Rośliny rolnicze
1. Rzepak ozimy, rzepak jary
Opryskiwać wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy.
Zalecana dawka: 1, 5 l/ha (zwalczanie samosiewów zbóż), 3 l/ha (zwalczanie perzu).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Labrador 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Labrador 05 EC.
IV PRZECIWWSKAZANIA
1.
Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca.

2.
Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27oC.

3.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne;


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY
VI OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
NIE DOTYCZY
VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X ANTIDOTUM:

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
XI POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »