Skocz do zawartości

Zdjęcie

BOREAL 58 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-205/2009d z dnia 25.11.2009 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-17/2008 z dnia 05.03.2008 r.
Podmiot, który uzyskała zezwolenie: Bayer Crop Science AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim, Niemcy, tel.: +49 2173 383 012, fax: +49 2173 383 570 Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 158 ,02-326 Warszawa, tel.: 022 572 35 00, fax: 022 573 36 03
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
B O R E A L 58 WG
Zawartość substancji aktywnych: flufenacet /4`-fluoro-N-izopropylo-2-(5-trifluorometylo-1,3,4-tiadiazol-2-iloksy)acetanilid/ (związek z grupy oksyacetamidów) 48% izoksaflutol /5-cyklopropylo-4-(2-metylosulfonylo-4-trifluorometylobenzoilo) izoksazol/ (związek z grupy izoksazoli) 10%
Zezwolenie MRiRW nr R-17/2008 z dnia 05.03.2008 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-205/2009d z dnia 25.11.2009 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie
długotrwałego narażenia.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczno.

3.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

4.
Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
BOREAL 58 WG jest środkiem chwastobójczym, o działaniu systemicznym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Stosowany doglebowo, przeznaczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych gatunków jednoliściennych w uprawie kukurydzy. Flufenacet pobierany przez korzenie i częściowo przez liście chwastów, hamuje podziały komórek w merystemach wierzchołkowych. Izoksaflutol, jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po wschodach bieleją i zamierają.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różówa, komosa biała, maruna bezwonna, rumian polny szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, samosiewy rzepaku
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, bodziszek drobny, krzywoszyj polny, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. KUKURUDZA
Opryskiwać tuż po siewie, przed wschodami kukurydzy.
Zalecana dawka: 0,75kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
Środek skutecznie zwalcza chwasty uodpornione na atrazynę.
Środek można stosować także w systemie uproszczonej uprawy gleby. Nie wymaga wymieszania
z glebą, nie rozkłada się na świetle, nie ulatnia się.

W przypadku wystąpienia silnych opadów lub spadku temperatur poniżej minimum termicznego dla
wegetacji kukurydzy po wykonaniu zabiegu może wystąpić przejściowe bielenie blaszek
liściowych kukurydzy. Objawy te szybko mijają i nie mają wpływu na plon.
Środek nie był badany w uprawie rodów hodowlanych i w kukurydzy cukrowej.
Nie stosować w temperaturze poniżej 8oC oraz w przypadku spodziewanych spadków temperatury
w nocy poniżej tej granicznej temperatury.
Stosować przy użyciu atestowanego sprzętu przy włączonym mieszadle nie dopuszczając do
rozwarstwień cieczy roboczej w czasie wykonywania zabiegu.
W przypadku występowania obfitych opadów deszczu w ciągu 30 dni od stosowania środka
możliwe są wtórne wschody chwastów, w tym chwastnicy jednostronnej.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować na glebach silnie zasadowych (o pH powyżej 7,5), piaszczystych,
odłogowanych oraz w przypadku niedoborów składników pokarmowych lub innych czynników
mogących prowadzić do zaburzeń we wzroście roślin kukurydzy.
Nie przetrzymywać cieczy w zbiorniku opryskiwacza i nie używać ponownie do opryskiwania.
Nie stosować w warunkach suszy lub w przypadku widocznych zaniedbań agrotechnicznych.
Nie stosować z dodatkami olejowymi oraz innymi substancjami chemicznymi (np. płynne nawozy,
insektycydy itp.).

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki choroby lub szkodniki), na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać kukurydzę.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT i PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
-Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
-W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub

etykietę. -Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. -Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. -Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. -Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. -Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
-Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
-W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego. -Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych -Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ……


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »