Skocz do zawartości

Zdjęcie

Aurora 40 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-173/2012d z dnia 07.08.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 59/2008 z dnia 17.07.2008 r.
Posiadacz zezwolenia: FMC Chemical s.p.r.l., Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Bruksela, Królewstwo Belgii, tel.: 0032 2 645 9584, fax: 0032 2 645 9655.
Producent: FMC Corporation, 1735 Market Street PA 19103 Philadelphia, Stany Zjednoczone Ameryki, tel.: 001 215 299 6000, fax: 001 215 299 5999.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97, www.fnagro.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


A U R O R A 40 WG
Zawartość substancji czynnej:
karfentrazon etylowy /(RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluorometylo-3-metylo-5-okso-4,5­dihydro-1,2,4-triazol-1-ilo)-4- fluorofenylo] propanian etylu,
(związek z grupy triazolinin) - 40%

Zezwolenie MRiRW nr R - 59/2008 z dnia 17.07.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R – 173/2009d z dnia 03.11.2009 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-173/2012d z dnia 07.08.2012 r.Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, parków narodowych i rezerwatów przyrody.

2.
Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).

3.
W celu ochrony roślin nie będących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


I DZIAŁANIE NA CHWASTY
AURORA 40 WG jest środkiem chwastobójczym, w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. Środek zawiera substancję aktywną karfentrazon etylowy, inhibitor oksydazy protoporfirynogenu (PPO), która powoduje dużą wrażliwość roślin chwastów na światło i w konsekwencji ich uszkodzenie (działanie fotodynamiczne). Środek Aurora 40 WG pobierany jest przez liście młodych chwastów, powodując ich nadwrażliwość na światło a w rezultacie szybkie zasychanie.
Chwasty wrażliwe: jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, rdest ptasi, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik polny, rdest powojowaty, gwiazdnica pospolita, komosa biała
Chwasty odporne: bodziszek drobny, dymnica pospolita, powój polny, samosiewy rzepaku ozimego, chwasty jednoliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY
Zalecana dawka: 50 g/ha.
Opryskiwać wiosną od ruszenia wegetacji do końca fazy krzewienia zbóż. przytulia czepna
powinna mieć nie więcej niż 20 cm wysokości.


2. PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY
Zalecana dawka: 50 g/ha.
Opryskiwać wiosną od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia zbóż.Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA !
Środek Aurora 40 WG może spowodować przemijające uszkodzenia bez wpływu na dalszą wegetację rośliny uprawnej.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek Aurora 40 WG nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w 3 miesiące po zastosowaniu. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji 1 miesiąc po zabiegu można uprawiać: zboża, życice, kukurydzę, rzepak jary, len, słonecznik, facelię, wykę, marchew.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: - na rośliny osłabione lub uszkodzone z powodu suszy, zalania, przymrozków lub braku
składników pokarmowych, - w zbożach z wsiewką koniczyny, lucerny lub innych roślin dwuliściennych, - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka
do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku
mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednia odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowania po środku usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę.
IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej
wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Numer partii –Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »